Stämning

Mark- och miljödomstolen prövar frågor som rör ersättning och skadestånd.

Några exempel är mål om ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt miljöbalken, ersättning för miljöskador (till exempel sprängskador) eller fördelning av solidariskt ansvar mellan flera som är ansvariga för förorenade områden.

Stämningsmål enligt miljöbalken avser främst miljöskademål (32 kap. miljöbalken) och ersättningsmål (31 kap. miljöbalken) men också mål som har anknytning till vattenverksamhet.

Stämningsansökan

 1. 1

  Stämningsansökan ska innehålla:

  • Namn/firmanamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress till den som ansöker om stämning. Den som ansöker är kärande.
  • Namn/firmanamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress till motparten. Motparten är svarande. 
  • Yrkandet, det vill säga hur käranden vill att domstolen ska döma i målet. Yrkandet ska vara så precist som möjligt.
  • En utförlig redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för yrkandet.
  • Vilka bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.
  • Uppgift om vad som gör aktuell mark- och miljödomstol behörig att döma i målet (om det inte redan framgår).
 2. 2

  Underskrift

  Ansökan ska vara underskriven av kärande. Om det finns ombud ska ombudet skriva under. 

 3. 3

  Dokument som ska bifogas

  • Om det finns ombud ska fullmakt bifogas i original.
  • Skriftliga bevis ska lämnas in samtidigt som ansökan om stämning.
 4. 4

  Betala ansökningsavgiften via betaltjänsten

  Ansökningsavgiften är 2 800 kronor. Om avgiften inte betalas kan domstolen avvisa ansökan.

 5. 5

  Skicka in ansökan

  Ansökan ska skickas eller lämnas in i original och i så många kopior att

  • ett exemplar kan förvaras på domstolen och
  • ett exemplar kan skickas till var och en av de svarande.

   

  Adressuppgifter till mark- och miljödomstolen:

Så avgörs stämningsmål

Uppdaterad
2022-04-29