Ansökan om utdömande av vite

Det är den myndighet som ansöker om utdömande av vite som har bevisbördan för att ett vitesföreläggande verkligen har överträtts. Domstolen har ett begränsat utredningsansvar i vitesmål.

Domstolens prövning utgår bland annat från följande frågor:

 1. Är vitesföreläggandet lagligen grundat?
 2. Har vitesföreläggandet delgetts adressaten?
 3. Har vitesföreläggandet vunnit laga kraft?
 4. Har föreläggandet överträtts?
 5. Har adressaten haft faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet?
 6. Finns det skäl för att jämka, det vill säga sätta ned vitesbeloppet helt eller delvis?
 7. Är det ett bestämt belopp eller löpande vite?
 8. Har ett särskilt belopp fastställts för var och en av mottagarna av föreläggandet?

Detta bör en ansökan innehålla

En ansökan om utdömande av vite måste innehålla ett sådant underlag att det går att svara på frågorna ovan. Tänk också på följande:

 • Ansökan ska vara behörigen undertecknad. Bifoga delegationsordning eller liknande som visar att den som undertecknat ansökan är behörig att ansöka, samt eventuell fullmakt.
 • Det måste finnas ett tydligt yrkande och grunder, det vill säga uppgifter om vad som ska utdömas och varför.
 • Ansökan måste vara kopplad till ett vitesföreläggande. Föreläggandet ska bifogas.
 • Eventuella tidpunkter eller tidsfrister enligt vitesföreläggandet måste ha löpt ut.
 • Det måste finnas bevisning bifogad som visar att vitesföreläggandet är delgivet och att en överträdelse har skett.

Skicka in ansökan

Ni kan skicka in ansökan om utdömande av vite via e-tjänsten "Inlämningstjänst för myndigheter". Tjänsten säkerställer att alla obligatoriska handlingar ges in, och det går att skicka stora filer.

Så handläggs ett vitesmål

Uppdaterad
2022-12-02