Så handläggs ett vitesmål

Handläggningen av ett vitesmål är huvudsakligen skriftlig. Men sammanträde och syn kan förekomma. Så här går det vanligtvis till:

 1. Ansökan kommer in till domstolen

 2. Granskning och eventuella kompletteringar

  Domstolen granskar ansökan. Om det behövs kan domstolen besluta att sökanden måste komplettera den, exempelvis med bevis om att föreläggandet har delgivits och vunnit laga kraft.

 3. Ansökan kommuniceras med motparten

  Ansökan delges. Det innebär att det ska finnas bevis om att mottagaren fått handlingarna från domstolen.

 4. Eventuellt ytterligare skriftväxling

  Om motparten svarar på ansökan får den sökande bemöta detta, om domstolen anser att det behövs.

 5. Domstolen meddelar dom

  Domen skickas till parterna i målet.

Överklaga domen

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt inom tre veckor från den dag då domen meddelades.

För att få domen överprövad krävs först att Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

Uppdaterad
2022-05-23