Till dig som vill anmäla intresse för att sättas upp på Attunda tingsrätts förordnandelistor

Tingsrättens egna förordnandesystem

Attunda tingsrätt tillämpar särskilda riktlinjer för fördelning av uppdrag när domstolen ska förordna advokat eller annan jurist för vissa uppdrag och då någon särskild advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå eller annan inte har begärts.

Attunda tingsrätt har ett eget digitalt förordnandesystem för en jämn, objektiv och transparent fördelning av uppdrag när ingen särskild jurist har begärts av part. För att komma ifråga för uppdrag vid tingsrätten måste intresse för detta därför anmälas direkt till tingsrätten.

Tingsrätten ersätter från och med den 16 januari 2023 tidigare beslutade riktlinjer.

Anmälan

För att komma ifråga för förordnande ska intresse anmälas till Attunda tingsrätt på adressen anmalan.attunda.tingsratt@dom.se.

För att förenkla och underlätta hanteringen av intresseanmälningar och utökning av uppdragstyper har tingsrätten tagit fram ett särskilt formulär. Formuläret finns nedan och ska användas i anslutning till att intresseanmälan och underlag skickas till tingsrätten via e-post.

De närmare villkor och krav på kvalifikationer som krävs för att sättas upp på tingsrättens förordnandelistor framgår av dokumentet Riktlinjer för användning av Attunda tingsrätts förordnandesystem, som nås via länken nedan. Där framgår även vilka uppgifter och vilket underlag som ska lämnas in tillsammans med intresseanmälan.

Ändras förutsättningar i något hänseende som är av intresse för de krav och kriterier som anges i riktlinjerna ska detta omgående anmälas till tingsrätten.

Ändrade kontaktuppgifter ska också anmälas omgående liksom förhinder för någon som förekommer i förordnandesystemet att under viss tid åta sig uppdrag.

Formulär för anmälan om intresse

Uppdragstyper
Uppdragstyper
Uppdragstyper
Uppdragstyper
Uppdaterad
2024-03-21