Till dig som vill anmäla intresse för att sättas upp på Attunda tingsrätts förordnandelistor

Tingsrättens egna förordnandesystem

Attunda tingsrätt tillämpar särskilda riktlinjer för fördelning av uppdrag när domstolen ska förordna advokat eller annan jurist för vissa uppdrag och då någon särskild advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå eller annan inte har begärts.

Tingsrätterna i Stockholmsregionen har tagit fram vissa gemensamma riktlinjer för hur Advokatsamfundets s.k. förordnandelistor ska tillämpas. Varje tingsrätt har därefter kompletterat dessa med egna riktlinjer.

Attunda tingsrätt har ett eget datoriserat förordnandesystem för en jämn, objektiv och transparent fördelning av uppdrag när ingen särskild jurist har begärts av part. För att komma ifråga för uppdrag vid tingsrätten måste intresse för detta därför anmälas direkt till tingsrätten.

Tingsrätten ersätter från och med den 11 januari 2021 tidigare beslutade riktlinjer. Revideringen gäller dels inom vilket område en advokat eller biträdande jurist ska ha sin verksamhetsadress, dels vilket underlag som ska ges in till tingsrätten i samband med intresse­anmälan.

Anmälan och vissa generella krav

För att komma ifråga för förordnande ska intresse anmälas till Attunda tingsrätt på adressen anmalan.attunda.tingsratt@dom.se.

För att förenkla och underlätta hanteringen av intresseanmälningar och utökning av uppdragstyper har tingsrätten tagit fram ett särskilt formulär. Formuläret finns nedan och ska användas i anslutning till att intresseanmälan och underlag skickas till tingsrätten via e-post.

För att komma i fråga för förordnande ska den som anmäler intresse ha sin verksamhetsadress i Stockholms län.

De närmare villkor och krav på kvalifikationer i övrigt som krävs för att sättas upp på tingsrättens förordnandelistor framgår av dokumentet Riktlinjer för användning av Attunda tingsrätts förordnandesystem, som nås via länken nedan.

Ändras förutsättningar i något hänseende som är av intresse för de krav och kriterier som anges i riktlinjerna ska detta omgående anmälas till tingsrätten.

Ändrade kontaktuppgifter ska också anmälas omgående liksom förhinder för någon som förekommer i förordnandesystemet att under viss tid åta sig uppdrag.

Substitution av uppdrag efter rättens tillstånd kan endast ske om det finns uttryckligt lagstöd. Detta innebär att substitution inte kan ske vid exempelvis uppdrag som särskild företrädare för barn eller god man.

Förordnandesystemet är ett hjälpmedel men innebär inget förbud mot att förordna en lämplig person som inte finns med i systemet. Tingsrättens huvudsakliga ansvar är att se till de tilltalades, målsägandenas, barnens och övriga aktörers intresse av att få kvalificerad hjälp.

Hantering av intresseanmälningar

Den som anmäler intresse ska inkomma med uppgifter om vad som kvalificerar denne för uppdraget så som exempelvis uppgift om relevant utbildning och erfarenhet (t.ex. notarietjänstgöring och tidigare förordnanden). I samband med intresseanmälan ska även underlag lämnas in som styrker åberopade kvalifikationer. Vid samma tidpunkt ska även underlag som visar att ansvarsförsäkring finns lämnas in.

Den som anmäler intresse för uppdrag ska bevaka sin e-post och kunna nås per telefon.

Lagmannen ­– eller den lagmannen utser ­– beslutar om den som anmält intresse för förordnande uppfyller kriterierna för att föras in i Attunda tingsrätts förordnandesystem. Lagmannen – eller den lagmannen utser – beslutar också om den som anmält intresse för utökning av uppdragstyper uppfyller kriterierna för att ges sådan utökning.

Formulär för anmälan om intresse

Uppdragstyper
Uppdragstyper
Uppdragstyper
Uppdragstyper
Uppdaterad
2021-12-01