Handläggningstider

Tingsrätten är en underrätt och utgör första domstolsinstans. Rättsskipningen ska utövas sakligt och opartiskt. Mål och ärenden ska avgöras i tid, med hög kvalitet och effektivitet. Hur lång tid det tar att avgöra ett enskilt mål beror på flera olika omständigheter och varierar därför beroende på vad målet handlar om och målets komplexitet. Det är därför svårt att svara på frågan hur lång tid handläggningstiden är för ett visst mål.

Brottmål sätts ut till förhandling (rättegång) på närmast lediga tid. Vissa enklare brottmål kan avgöras utan förhandling och då tar det kortare tid att avgöra målet.

Handläggningstiden för tvistemål påverkas av flera faktorer. Många mål avgörs genom att parterna, med eller utan tingsrättens hjälp, kommer överens om hur tvisten ska lösas. Tvistemål som avgörs efter huvudförhandling har en handläggningstid på cirka ett år. Då har det många gånger hållits ett förberedande sammanträde i tingsrätten och skriftväxling har skett i olika frågor.

Familjemål tar många gånger lite längre tid att avgöra. Det beror på att olika åtgärder vidtas innan ett mål avgörs slutligt. Det kan vara fråga om att parterna ska träffa en medlare, som har i uppdrag att försöka få föräldrarna att komma överens, eller att en vårdnadsutredning ska göras. En vårdnadsutredning genomförs av socialnämnd eller motsvarande.

Uppdaterad
2021-10-26