Vilka är vi som jobbar på Attunda tingsrätt?

Vid Attunda tingsrätt arbetar ca 140 personer. Organisatoriskt är tingsrätten indelad i tre delar. En del innehåller tre dömande avdelningar och en notarieenhet. En annan del är beredningsavdelningen och den tredje delen är den administrativa avdelningen.

Var och en av de tre dömande avdelningarna leds av en chefsrådman. På dessa avdelningar finns flertalet av våra domare, dvs. rådmän och tingsfiskaler samt tingsnotarier. Domarna får alla typer av mål och ärenden men vi har också viss specialisering, t.ex. vad gäller konkurser, ekobrottmål, ungdomsbrottmål, arbetsrätt och entreprenadjuridik. Flera av domarna har särskilt kvalitetsansvar för olika områden. Det gäller brottmål, ordinära tvistemål, familjemål, ärenden, delgivning och sekretess.

Notarieenheten tjänstgör notarier där de avgör enklare brottmål, tvistemål och ärenden.

Beredningsavdelningen leds av en beredningschef som är rådman och beredningsavdelningen är indelad i tre specialiserade enheter som var och en leds av en handläggarchef. Inom beredningsavdelningen finns alla våra handläggare. Brottmålsenheten har alla brottmål, Tvistemålsenheten har alla tvistemål, inkl. familjemål, samt alla ärenden och konkurser. Samordningsenheten sköter in- och utflödet av alla mål och ärenden. Vidare finns ett juriststöd på beredningsavdelningen som består av två tingsfiskaler, tre beredningsjurister och tre tingsnotarier.

På tingsrätten finns utöver lagmannen ett 30-tal domare. Lagmannen är chef för tingsrätten och deltar i begränsad omfattning i den dömande verksamheten. Tingsfiskaler är domare under utbildning och handlägger på eget ansvar mål och ärenden vid tingsrätten. Tingsfiskaler tjänstgör som längst två år hos oss.

Tingsrätten har ett 30-tal tingsnotarier. En tingsnotarie är oftast en nyutexaminerad jurist. Tjänstgöringen är en blandning av arbete och utbildning och tiden är begränsad till högst två år. Tingsnotarier börjar och avslutar tjänstgöringen på en av de tre dömande avdelningarna där de arbetar tillsammans med en domare. I uppgifterna ingår då bl.a. att föra protokoll vid rättegångar, skriva domsförslag och göra rättsutredningar. I mitten av tjänstgöringen arbetar notarierna med egna mål och ärenden på Notarieenheten.

Beredningsjuristerna är stöd i juridiska frågor till beredningsavdelningen och stöd till målavdelningarna i alla typer av mål och ärenden men främst arbetar de självständigt med dispositiva tvistemål, inklusive att hålla muntlig förberedelse. Alla våra beredningsjurister har en bakgrund som notarier på tingsrätt.

Domstolshandläggarna är ca 40 till antalet och arbetar alla på en av de specialiserade enheterna inom beredningsavdelningen. På Samordningsenheten registrerar de nya mål och ärenden, skannar handlingar och när målet är avgjort sköter man olika expedieringsåtgärder. På de andra enheterna sköter handläggarna bl.a. skriftväxling, planering av och kallelser till rättegångar. Handläggare fattar också förberedande beslut till exempel om offentlig försvarare, är ibland protokollförare vid rättegångar och skriver förslag till enklare domar och beslut.

Tingsrättens administrativa avdelning leds av en administrativ direktör och på avdelningen finns cirka 20 medarbetare. Avdelningen har hand om tingsrättens ekonomi-, personal- och teknikfrågor, arkiv och mycket annat. Inom den administrativa avdelningen finns enheten för bemötande och säkerhet, som leds av en bemötande- och säkerhetschef. I den enheten ingår våra ordningsvakter som tjänstgör i säkerhetskontrollen och i receptionen där de bland annat svarar för information till allmänheten.

Tingsrätten har ett omfattande arkiv av avgjorda mål. Beställning görs enklast via formulär på hemsidan.

Telefonväxeln är lokaliserad i Västerås vid Västmanlands tingsrätt och är gemensam för flera domstolar i Mellansverige. De besvarar och tar hand om de telefonsamtal som inte går via direktnummer eller till enheternas gruppnummer.

Uppdaterad
2019-04-10