Lite mer om verksamheten och vilka som arbetar på tingsrätten

Vid Attunda tingsrätt arbetar omkring 150 personer. Tingsrättens chef är lagmannen. Lagmannen är en ordinarie domare och samtidigt administrativ chef för tingsrätten. Lagmannen har det övergripande ansvaret för tingsrättens verksamhet men deltar även i den dömande verksamheten.

Tingsrätten är sedan uppdelad i tre målavdelningar som handlägger både brottmål och tvistemål. Målavdelningarna handlägger även olika typer av domstolsärenden. En av målavdelningarna handlägger även konkursärenden och ärenden om företags-rekonstruktion.

Arbetet på målavdelningarna leds av chefsrådmän. Tingsrätten har för närvarande tre chefsrådmän. Därtill har tingsrätten knappt 20 rådmän. Chefsrådmännen och rådmännen är alla ordinarie domare och svarar huvudsakligen för den rent dömande verksamheten. Flera av domarna har särskilt kvalitetsansvar för olika områden. Det gäller exempelvis brottmål, ordinära tvistemål, familjemål och konkursärenden. Vid tingsrätten tjänstgör även tingsfiskaler. Dessa är under utbildning till domare och handlägger på eget ansvar mål och ärenden vid tingsrätten.

Tingsrätten sysselsätter drygt 30 tingsnotarier. Dessa är alla jurister. Tjänstgöringen kan ses som första steget på domarbanan, men leder oftast till andra anställningar inom rättsväsendet eller i privat verksamhet. Det ingår ett stort utbildningsmoment i tjänstgöringen. Tjänstgöringstiden är begränsad till högst två år. En tingsnotarie tjänstgör på olika avdelningar och biträder domarna i deras arbete. Tingsnotarier handlägger även vissa enklare typer av mål och ärenden på eget ansvar, främst i slutet av sin tjänstgöringsperiod.

På tingsrätten finns också ett antal beredningsjurister. De flesta av dem har tidigare genomfört tingstjänstgöring på en domstol. Arbetsuppgifterna består främst i att förbereda vissa typer av mål, lämna förslag till domar och beslut samt att på eget ansvar handlägga mål och ärenden.

Domarna biträds i sitt arbete även av domstolshandläggare. I samråd mellan domare och domstolshandläggare handläggs målen från det de kommer in till tingsrätten till dess de avgörs. Domstolshandläggare sköter bland annat skriftväxling, kallelser och expedieringar i mål och ärenden, samt har kontakt med parter och ombud.

Till tingsrätten inkommande mål och handlingar tas emot av Enheten för samordning och arkiv. Där registreras handlingar och nya mål lottas till målavdelningarna. Vid enheten expedieras också alla domar och beslut som avslutar ett mål eller ärende. Tingsrätten har ett omfattande arkiv av avgjorda mål och ärenden. Den som önskar få fram uppgifter ur dessa kan vända sig till arkivet. Beställning görs enklast via formuläret på hemsidan.

Enheten för bemötande och säkerhet svarar för ordning och säkerhet, men lämnar även information till allmänheten samt tar emot besökande till tingsrätten.

Tingsrätten har även en enhet för central administration där frågor som rör ekonomi, administration och HR hanteras.

De tre sistnämnda enheterna hör till administrativa avdelningen som leds av den administrativa direktören.

Uppdaterad
2024-03-21