Vilka är vi som jobbar på Attunda tingsrätt?

Vid Attunda tingsrätt arbetar ca 150 personer. Tingsrätten är organiserad i tre målavdelningar, en notarieenhet och den administrativa avdelningen.

Avdelningarna leds av varsin chefsrådman. På dessa avdelningar finns alla våra domare, dvs. rådmän och tingsfiskaler, men också tingsnotarier, beredningsjurister och domstolshandläggare. Domarna får alla typer av mål och ärenden men vi har också viss specialisering, till exempel vad gäller konkurser, ekobrottmål, ungdomsbrottmål, arbetsrätt och entreprenadjuridik. Flera av domarna har särskilt kvalitetsansvar för olika områden. Det gäller brottmål, ordinära tvistemål, familjemål, ärenden, delgivning och sekretess.

På Notarieenheten tjänstgör notarier där de avgör enklare brottmål, tvistemål och ärenden.

Samordningsenheten sorterar under administrativa avdelningen men sköter in- och utflödet av alla mål och ärenden. Hit tillhör också tingsrättens arkiv. Beställning görs enklast via formulär på hemsidan.

Domare

På tingsrätten finns utöver lagmannen ett 30-tal domare. Lagmannen är chef för tingsrätten och deltar i viss omfattning i den dömande verksamheten. Tingsfiskaler är domare under utbildning och handlägger på eget ansvar mål och ärenden vid tingsrätten. Tingsfiskaler tjänstgör som längst två år hos oss.

Tingsnotarier

Tingsrätten har ett 30-tal tingsnotarier. En tingsnotarie är oftast en nyutexaminerad jurist. Tjänstgöringen är en blandning av arbete och utbildning och tiden är begränsad till högst två år. Tingsnotarier börjar och avslutar tjänstgöringen på en av de tre dömande avdelningarna där de arbetar tillsammans med en domare. I uppgifterna ingår då bland annat att föra protokoll vid rättegångar, skriva domsförslag och göra rättsutredningar. I mitten av tjänstgöringen arbetar notarierna med egna mål och ärenden på Notarieenheten.

Beredningsjuristerna arbetar främst med dispositiva tvistemål, inklusive att hålla muntlig förberedelse. Alla våra beredningsjurister har en bakgrund som notarier på tingsrätt.

Domstolshandläggare

Domstolshandläggarna är ca 40 till antalet och arbetar på målavdelningarna och på samordningsenheten. På Samordningsenheten registrerar de nya mål och ärenden, skannar handlingar och när målet är avgjort sköter de olika expedieringsåtgärder. På målavdelningarna sköter handläggarna bland annat skriftväxling och planering av och kallelser till rättegångar. Handläggare fattar också förberedande beslut till exempel om offentlig försvarare, är ibland protokollförare vid rättegångar och skriver förslag till enklare domar och beslut.

Administration

Tingsrättens administrativa avdelning leds av en administrativ direktör och på avdelningen finns cirka 20 medarbetare. Avdelningen har hand om tingsrättens ekonomi-, personal- och teknikfrågor och mycket annat. Inom den administrativa avdelningen finns enheten för bemötande och säkerhet, som leds av en bemötande- och säkerhetschef. I den enheten ingår våra ordningsvakter som tjänstgör i säkerhetskontrollen och i receptionen där de bland annat svarar för information till allmänheten.

Telefonväxeln är lokaliserad i Västerås vid Västmanlands tingsrätt och är gemensam för flera domstolar i Mellansverige. De besvarar och tar hand om de telefonsamtal som inte går via direktnummer eller till målavdelningarnas gruppnummer.

Uppdaterad
2020-12-06