Om Domstolsakademin

Domstolsakademin ansvarar för kompetensutveckling av jurister i den dömande verksamheten inom Sveriges Domstolar. Det innebär att arrangera och erbjuda utbildningar samt delta aktivt i internationella samarbeten för att främja erfarenhetsutbyte.

Domstolsakademins utbildningar riktar sig till ordinarie domare, fiskaler och assessorer samt föredragande jurister, beredningsjurister och tekniska råd.

Varje år erbjuds cirka 150 olika utbildningar. Stor tyngd läggs vid introduktionsutbildningen för nyutnämnda domare och programmet för fiskaler, första steget på vägen till att bli domare.

Domstolsakademin bedriver också ett internationellt samarbete. Det handlar om kompetensutveckling av domare genom att ge möjlighet att delta i nätverk, utbildningar och utbytesprogram inom Norden och EU.

Självständig ställning

Domstolsakademins verksamhet bedrivs inom ramen för Domstolsverkets uppdrag, det vill säga att ge domstolar och nämnder stöd och service i bland annat utvecklings- och kvalitetsarbete. Domstolsakademin har dock en självständig ställning vilket borgar för att den utbildning som erbjuds Sveriges domare beslutas utifrån domstolarnas – och inte statsmakternas – intresse och behov.

Domstolsakademin leds av en rektor som beslutar självständigt om utbildningarnas innehåll. I strategiska frågor samråder rektor med ett råd som förutom rektor består av åtta domstolschefer och tre externa ledamöter som representerar Advokatsamfundet, Åklagarmyndigheten och universiteten.

Rektor: Erik Brattgård
Kanslichef: Ola Holmén

Våra lärare

De flesta av de lärare som undervisar på Domstolsakademins utbildningar är ordinarie domare vilket säkerställer att utbildningen utgår från domarperspektivet. Dessutom anlitas lärare från universitet och högskolor, andra myndigheter samt advokatbyråer. Domstolsakademin eftersträvar bredd i lärarkåren för att ge kursdeltagarna en allsidig utbildning där olika perspektiv presenteras. Utbildningarna utvärderas löpande för att säkerställa hög kvalitet i innehåll och undervisning.

Utbildningar i siffror

Varje år erbjuder Domstolsakademin cirka 150 olika utbildningar. Under pandemiåren 2020 och 2021 har antalet utbildningar och kursdeltagare varit färre än normalt. Ändå var antalet kursdeltagare 5 154 (2 702 unika) vid klassrumsundervisning. Utöver det deltog ett stort antal personer vid de 162 undervisningstillfällen som gavs på distans under 2021.

Vägar till domaryrket

Att vara domare är ansvarsfullt, stimulerande, självständigt och utvecklande. Vi vill att de skickligaste och bäst lämpade juristerna i landet blir domare - oavsett bakgrund. Därför finns flera vägar in i yrket. Läs om domarbanan och alternativet som adjungerat råd. 

Uppdaterad
2023-05-22