Utbildning för nyutnämnda domare

Den som är utnämnd till domare erbjuds ett introduktionsprogram som är anpassat efter individuella behov och kunskaper. Syftet är att domaren ska få en bra grund och snabbt komma in i den nya rollen.

Oavsett bakgrund är det angeläget för nyutnämnda domare att få en bra grund och snabb introduktion i domaryrket. Domstolsakademin arrangerar ett introduktionsprogram som innehåller både grundläggande ämnen som är gemensamma för alla domstolsslag och individuellt anpassade delar utifrån domarens tidigare erfarenhet och uppgifter på domstolen där domaren tjänstgör. Domstolsakademin kontaktar alla nyutnämnda domare för att i samråd lägga upp ett individuellt utvecklingsprogram.

Utbildningen genomförs under ett antal dagar fördelade över två års tid.

Först gemensam del, sedan specialisering

Introduktionsprogrammet inleds med en del som är gemensam för förvaltningsdomstol och allmän domstol. Denna del består av en kurs som berör offentlighet och sekretess domarrollsfrågor.

Därefter skiljer sig alternativen åt beroende på var domaren tjänstgör. Domare i tingsrätt och hovrätt erbjuds utbildningar i grundläggande processrätt  och efter det utbildning i brottmål eller familjemål. En domare som ska tjänstgöra i förvaltningsrätt eller kammarrätt erbjuds utbildning i grundläggande förvaltningsprocessrätt och därefter utbildning i migrationsrätt eller socialförsäkringsrätt. Den som ska arbeta på mark- och miljödomstol kan välja mellan kurser som antingen utgår från allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol. Därefter erbjuds fördjupningskurser i mark- och miljörätt.

Formerna för undervisningen är olika. Några kurstillfällen sker på distans som e-utbildning, men de allra flesta i klassrum med lärare på plats. Deltagarna deltar i gruppdiskussioner och jobbar enskilt. Introduktionsprogrammet avslutas med studiebesök vid domstolar och institutioner i Europa.

För den som byter domstol eller är adjungerat råd

Även den som redan är ordinarie domare och som byter instans eller domstolsslag kan gå programmet. Adjungerade råd har möjlighet att följa hela eller delar av det.

Kontakta Domstolsakademin

Du som vill veta mer om introduktionsutbildningen för domare är välkommen att kontakta oss.

Så blir du domare

Mer information om vägen till domaryrket:

Uppdaterad
2023-09-08