Organisation

Domstolsverket har ungefär 400 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping, men vi har även lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Myndigheten leds av en generaldirektör.

Generaldirektör

Thomas Rolén är Domstolsverkets generaldirektör sedan 2020. Domstolsverket är en enrådighetsmyndighet vilket innebär att det är generaldirektören som ansvarar inför regeringen för verksamheten.

Generaldirektör Thomas Rolén

Domstolsverkets ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av generaldirektören och cheferna från Domstolsverkets avdelningar.

 • Thomas Rolén, generaldirektör
 • Maria Isaksson, tillförordnad ekonomi- och planeringsdirektör
 • Petra Thor Jonzon, kommunikationsdirektör
 • Lena Nilsson, IT-direktör
 • Harald Pleijel, fastighetsdirektör
 • Pia Åkerberg, tillförordnad HR-direktör
 • Klara Lutti, utvecklingsdirektör
 • Peter Islander, rättschef
 • Anita Kihlström, säkerhetschef
 • Andreas Sundberg, biträdande ekonomi- och planeringsdirektör

Insynsrådet

Vid Domstolsverket finns ett insynsråd vars uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd.

Ledamöter i insynsrådet

Insynsrådet består av högst elva ledamöter. Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén är rådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Följande personer är ledamöter i insynsrådet:

 • Agneta Börjesson, f.d. riksdagsledamot för Mp
 • Susanne Eberstein, f.d. riksdagsledamot för S
 • Ingemar Kihlström, riksdagsledamot för KD
 • Magdalena Thuresson, riksdagsledamot för M
 • Per Schöldberg, riksdagsledamot för C
 • Marie Axelsson, tf. chefsjurist, Försäkringskassan
 • Carl Bexelius, rättschef, Migrationsverket
 • Michael Erliksson, rättschef, Skatteverket
 • Katarina Johansson Welin, vice riksåklagare, Åklagarmyndigheten
 • Johan Sangborn, chefsjurist, Advokatsamfundet

Förordnandet som ledamot i Domstolsverkets Insynsråd gäller som regel i fyra år. Förordnande för samtliga ledamöter gäller till och med den 28 april 2024.

Internrevisionen

Domstolsverkets internrevision har i uppgift att granska den interna styrningen och kontrollen inom Sveriges Domstolar och lämna förslag till förbättringar.

Säkerhetsstaben

Säkerhetsstaben ansvarar för att stödja och vara rådgivande i säkerhetsarbetet inom Sveriges Domstolar. Säkerhetsstaben ansvarar också för samordningen av Domstolsverkets säkerhetsskydd samt beredskaps- och totalförsvarsplanering.

Avdelningar

Det finns sju avdelningar på Domstolsverket. 

Avdelningen för domstolsutveckling

Avdelningen ansvarar för att driva och stödja domstolarnas arbete med att utveckla kärnverksamheten.

Enheter

 • Enheten för verksamhetsutveckling
 • Enheten för digital mål- och ärendehantering
 • Enheten för informationshantering

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för Sveriges Domstolars ekonomi och arbetar med budget, redovisning, ekonomisk planering, upphandling och avtal. Avdelningen ansvarar även för övergripande planering och uppföljning av Domstolsverkets verksamhet.

Enheter

 • Enheten för analys och finansiering
 • Enheten för ekonomistyrning
 • Enheten för ekonomiadministration
 • Upphandlingsenheten
 • Planeringsenheten

Avdelningschef Maria Isaksson

Fastighetsavdelningen

Avdelningen ansvarar för att driva frågor om lokalförsörjning och teknik för Sveriges Domstolar.

Enheter

 • Lokalenheten
 • Teknikenheten
 • Intern fastighetsservice

Avdelningschef Harald Pleijel

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar för att driva övergripande arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfrågor.

Enheter

 • Arbetsgivarenheten
 • System- och statistikenheten
 • Förhandlingsenheten
 • Löneenheten
 • Enheten för lärande
 • Förstärkningsstyrkans kansli

Tf avdelningschef Pia Åkerberg

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för att domstolar, myndigheter och nämnder har ett väl fungerande IT-stöd för såväl den dömande som den administrativa verksamheten.

Enheter

 • Enheten för datacenter
 • Enheten för digital interaktion och IT-säkerhet
 • Enheten för ekonomi- och analysstöd
 • Enheten för IT-arbetsplats
 • Enheten för IT-stöd inom mål och ärenden (1)
 • Enheten för IT-stöd inom mål och ärenden (2)

Avdelningschef Lena Nilsson

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för strategi och struktur för kommunikationsarbetet inom Sveriges Domstolar.

Enheter

 • Kommuniceraenheten
 • Webbenheten

Avdelningschef Petra Thor Jonzon

Rättsavdelningen

Rättsavdelningen ansvarar för rättsliga frågor på Domstolsverket. Avdelningen ger också rättsligt stöd till domstolarna avseende administration och vissa frågor gällande mål- och ärendehantering.

Enheter

 • Rättsenheten
 • Enheten för informationssäkerhet
 • Enheten för internationella relationer

Avdelningschef Peter Islander

Bild kommer inom kort. 

Domstolsakademin

Domstolsakademin ansvarar för kompetensutveckling av jurister i den dömande verksamheten inom Sveriges Domstolar. Domstolsakademins leds av en rektor som beslutar självständigt om utbildningarnas innehåll.

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden fattar vissa typer av arbetsrättsliga beslut. Det kan till exempel gälla disciplinpåföljd, åtalsanmälan, uppsägning på grund av personliga skäl eller avskedande.

Uppdaterad
2023-12-12