Vårt uppdrag

Domstolsverket har ett uppdrag i demokratins tjänst. Vi arbetar med stöd, utveckling och ledning som ger domstolarna förutsättningar att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det tycker vi är ett ovanligt viktigt uppdrag.

Vårt stöd ger domstolarna en stabil grund

För att ge Sveriges 80-tal domstolar och nämnder möjlighet att fokusera på dömandet erbjuder vi på Domstolsverket kvalificerat stöd och service som avlastar domstolarna.

Vi fungerar som domstolarnas expertmyndighet. Här jobbar specialister inom it, fastighet, säkerhet, ekonomi, hr, teknik och kompetensutveckling för att nämna några exempel. Våra drygt 400 medarbetare bidrar till att domstolarna kan fortsätta vara en hörnpelare i vårt demokratiska samhälle.

Utveckling som bidrar till effektivitet och förtroende

Alla som kommer i kontakt med en domstol eller nämnd förväntar sig att möta professionella och moderna myndigheter som utför sitt uppdrag på ett bra sätt. Vi driver utvecklingsfrågor som bidrar till domstolarnas effektivitet och allmänhetens förtroende.

Oavsett om det gäller digitalisering, att bygga moderna lokaler eller arbeta med kompetensutveckling, är det Domstolsverkets roll att vara steget före, initiera och driva utvecklingen framåt. Vi jobbar för att domstolarnas service ska vara likvärdig för hela Sverige.

Samordnade domstolar ger samhällsnytta

I en rättsstat ska domstolar vara självständiga och oberoende. Det är en grundläggande princip som regleras i Sveriges grundlag. Varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall. Inte heller vi på Domstolsverket har något att säga till om hur domstolarna dömer. Däremot har vi ett lednings- och samordningsansvar för att säkerställa att Sveriges Domstolars verksamhet fungerar som helhet.

Det ansvaret innebär bland annat att fördela budgeten, enas med domstolarna om prioriterade utvecklingsinsatser och följa upp i vilken takt mål avgörs. Vi genomför vårt uppdrag i nära dialog med domstolarna för att skapa mesta möjliga samhällsnytta. Tillsammans minskar vi väntetiderna till rättegång, utvecklar vår gemensamma digitala service och säkerställer att varje domstol har förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Domstolsverket finns till för att Sverige även i framtiden ska ha oberoende, rättssäkra och effektiva domstolar.

Regleringsbrev och instruktion

Regleringsbrev

Det dokument som styr Domstolsverket och Sveriges Domstolars verksamhet är regeringens regleringsbrev.

Regleringsbrevet är en årlig skrivelse som innehåller övergripande regler och riktlinjer om hur Domstolsverket, domstolarna och nämnderna ska arbeta. Där anger regeringen målen för verksamheten och vilka anslag som ställs till Sveriges Domstolars förfogande. Särskilda uppdrag delas också ut här.

Instruktion

Myndighetens uppdrag anges i förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Uppdaterad
2023-11-21