Det här gör Domstolsverket

Domstolsverket arbetar för att domstolar och nämnder ska fungera effektivt och rättssäkert i vardagen. Vi levererar olika typer av stöd, tar fram praktiska lösningar och driver utvecklingen framåt. Vi arbetar även med att leda och samordna Sveriges 80-tal domstolar och nämnder utifrån ett helhetsperspektiv.

Leder och samordnar

Sveriges Domstolar är på många sätt en unik organisation där varje domstol är en egen myndighet. För att säkerställa att verksamheten fungerar som helhet har Domstolsverket ett lednings- och samordningsansvar. 

Samordnar och samverkar med domstolarna och med andra myndigheter

Domstolsverket arbetar nära domstolarna. Oavsett om det gäller utvecklingsfrågor, vårt löpande stöd eller strategiskt viktiga beslut samverkar vi med domstolarna för att verksamheten ska fungera på ett bra och effektivt sätt. Det kan till exempel handla om att:

 • Samla in behov för att ta fram gemensamma lösningar
 • Ta beslut om inriktningar, prioriteringar och vägval för Sveriges Domstolar
 • Hantera reformer och regeringsuppdrag
 • Omvärldsbevaka och göra riskanalyser

Samverkar med andra myndigheter

I många fall samverkar Domstolsverket även med andra myndigheter. I frågor som rör prognoser, säkerhet, mål- och ärendehantering och digitalisering samverkar vi till exempel med:

 • Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Migrationsverket, DIGG, Statens Servicecenter, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan och Regeringskansliet.

Vi fördelar budgeten

Domstolsverket har till uppgift att fördela de ekonomiska medlen för Sveriges Domstolar. Budgeten är ungefär 8 miljarder kronor och fördelningen gör vi efter vissa förutbestämda kriterier och efter budgetdialoger med domstolarna.

 

Många domstolschefer som sitter vid runda bord och samtalar.
Varje år samlar vi domstolschefer och andra personalkategorier för att diskutera frågor som är viktiga för verksamheten.

Ger stöd och service

Domstolsverket är domstolarnas expertmyndighet. Våra medarbetare arbetar med kvalificerat stöd och service som avlastar domstolarna och ger dem möjlighet att fokusera på att avgöra mål och ärenden.

Utrustar Sveriges Domstolar med lokaler, teknik och it

Vi ansvarar för att lokalerna är väl anpassade för domstolarnas behov. Det innebär bland annat att vi levererar teknisk utrustning som är speciellt framtagen för att fungera under en rättegång. Mikrofoner, kameror, skärmar och mycket annat har först testats och godkänts i Domstolsverkets förhandlingssal innan de installeras ute på domstolarna.

Varje år genomför vi även stora byggprojekt. I vissa fall bygger vi helt nya domstolsbyggnader och i andra fall anpassar vi befintliga lokaler så att de är trygga och ändamålsenliga.

It-drift och förvaltning

Domstolsverket ansvarar för att cirka 150 olika it-system fungerar varje dag, många av dem egenutvecklade. Det finns både interna system för målhantering och administration, och även e-tjänster som används av parter, ombud och andra myndigheter.

 

Protokollförare vid rättens bord.
Vi har byggt och utrustat nästan 700 förhandlingssalar och 8 000 arbetsplatser. Dessutom utrustar vi domstolarna med röntgen, kameror och andra säkerhetssystem.

Ger kvalificerat stöd och service

På Domstolsverket arbetar experter inom många olika områden. Vårt ansvar är att stötta domstolarna genom praktiska lösningar som it-system och utrustning. Men en stor del av vårt arbete handlar om att bidra med kunskap och arbetsmetoder. Vi arbetar med utbildningar, support, rådgivning, informationsmaterial och handledningar. Vi har expertkompetens inom:

 • Rättsliga frågor som rör administration, vi tar till exempel fram föreskrifter, anvisningar och riktlinjer
 • Mål- och ärendehantering, främst med koppling till den digitala utvecklingen
 • Ekonomi, budget, redovisning, upphandling och avtal
 • Hr-frågor inom till exempel arbetsrätt, lön, rekrytering, arbetsmiljö
 • Kommunikation, till exempel pressfrågor, intern och extern kommunikation
 • Lokaler och inredning
 • Domstolsteknik, salsutrustning, säkerhetssystem
 • It, teknik, video, telefoni inom allt från utrustning till program
 • Säkerhet, incidenthantering
 • It- och informationssäkerhet

Vi är även domstolarnas servicecenter

Domstolsverket fungerar som ett servicecenter för domstolarna och externa parter.

 • Vi betalar ut löner varje månad till 7 300 anställda, arvoden till 8 000 nämndemän och ersättningar till advokater, tolkar, vittnen med flera
 • Vi tar fram statistik och nyckeltal åt domstolarna inom målhantering, personal, ekonomi
 • Hjälper små och medelstora domstolar med rekrytering
 • Har presstjänst för journalister
 • Genomför upphandlingar

 

Domstolsverkets it-support
Varje år tar Domstolsverket hand om över 110 000 supportärenden från domstolarna inom allt från it och teknik till ekonomi och hr.

Vi bidrar till domstolarnas attraktivitet som arbetsplatser och arbetsgivare

Sveriges Domstolar består av över 7 300 medarbetare. För att kunna rekrytera, behålla och engagera personer med rätt kompetens arbetar vi på Domstolsverket för att domstolarna ska vara attraktiva som arbetsgivare och som arbetsplatser.

Domaryrket ska bli ännu mer attraktivt

Rekrytering av domare är en utmaning för många domstolar. Domstolsverket arbetar därför med frågor som kopplar till hur domarrollen kan bli mer attraktiv. Det handlar om allt från att se över utbildnings- och karriärmöjligheter till åtgärder som kräver lagändringar. Frågan är högt prioriterad då rekrytering av domare är helt avgörande för att kunna säkra rimliga väntetider i domstolarna.

Vi anställer notarier - framtidens domare

Varje år anställer vi cirka 550 notarier till domstolarna. För många av dessa nyutbildade jurister är det första steget mot att bli domare.

Kompetensutveckling som skapar kompetenta och engagerade medarbetare

Domstolsverket anordnar kompetensutveckling för alla anställda inom Sveriges Domstolar.  Varje år genomför vi över 200 utbildningar inom till exempel kommunikation och bemötande, chefs- och ledarskap, it- och teknik, administration, och säkerhet.

De utbildningar som gäller den dömande verksamheten arrangeras av Domstolsakademin som är självständig i förhållande till Domstolsverket vad gäller innehållet i utbildningarna.

Två personer sitter och lyssnar till två föredragshållare.
Varje år samlar vi ungefär 9 000 deltagare på utbildningar i klassrum, och ännu fler deltar i våra e-utbildningar.

Driver utveckling

Domstolsverket initierar och driver utvecklingsfrågor inom alla områden som vi är verksamma inom. Vi arbetar systematiskt med att fånga upp och pröva idéer som kan ge verksamhetsnytta och effektiviseringsvinster. Det är helt centralt i vårt uppdrag att ständigt arbeta för att domstolarna och nämnderna ska få så bra förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag.

Driver domstolarnas digitala omställning

För många som kommer i kontakt med en domstol är första mötet digitalt. Vi på Domstolsverket driver den digitala omställningen med intressenterna i centrum. Vi arbetar för att fler ska kunna lösa sina ärenden med hjälp av e-tjänster och att information om domstolarnas verksamhet ska finns på webben och i andra kanaler som besökarna följer.

När allt fler mål kan initieras helt digitalt skapar det nytta för användarna, men även för domstolarna som då kan arbeta mer effektivt med digitala handlingar och akter. Vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för att alla medarbetare inom Sveriges Domstolar ska få tillgång till moderna digitala verktyg som underlättar såväl samarbeten som administration.

Några områden som vi arbetar med är:

 • E-tjänster där parter kan initiera mål
 • Digitala originalhandlingar och digitala akter
 • Möjlighet att delta i förhandling via videolänk
 • Kommunikation via digitala tjänster
 • Tillgång till domar och beslut via webben
 • Digitala samarbetsverktyg för medarbetare
 • Stöd till domstolar som är aktiva i sociala medier

 

En person sitter och arbetar vid sin bärbara dator. Bredvid sig har han en engelsk-svensk ordbok, pass och telefon.
Den digitala omställningen pågår i Sveriges Domstolar för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och rättssäkert.

Bidrar i internationellt arbete för fred och utveckling

Domstolsverket samordnar Sveriges Domstolars internationella arbete.

Vi är en del av ett långsiktigt internationellt utvecklingssamarbete som bidrar till att bygga upp och utveckla andra länders rättsväsende. Vi deltar också i olika fredsfrämjande insatser.

Varje år deltar cirka 40 av våra experter i internationella insatser. De allra flesta deltar med kortvariga insatser, som utförs vid sidan av det ordinarie arbetet i Sverige, medan övriga sänds ut på längre utlandstjänstgöring.

 

Bild från utbildningstillfälle i en förhandlingssal i Armenien.
Målsättningen för Sveriges Domstolars internationella biståndsverksamhet är att värna rättsstatens principer samt stärka respekten för demokrati och mänskliga rättigheter. Den här bilden är från ett utvecklingsprojekt i Armenien.

Dokument om vår verksamhet

Mer information om vår verksamhet, budget och resultat hittar du i dokumenten nedan. 

Uppdaterad
2023-11-20