Regeringsuppdrag om rättsliga biträden

Domstolsverket fick i regleringsbrevet för 2021 i uppdrag att redovisa en analys av anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. Bakgrunden till uppdraget var att utgifterna för rättsliga biträden ökat under flera år.

En delredovisning som omfattade kostnadsanalys av anslagets utveckling samt identifiering och konsekvensbeskrivning av det som är särskilt kostnadsdrivande lämnades till regeringen (Justitiedepartementet) den 1 oktober 2021. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2022 och då lämnades även förslag på åtgärder i syfte att skapa en bättre kostnadskontroll i förhållande till anslaget. Uppdraget genomfördes av Domstolsverket tillsammans med representanter från domstolarna.

Ladda ner

Uppdaterad
2022-03-01