Beslut om psykiatrisk tvångsvård

Den som lider av en allvarlig psykisk störning kan bli intagen för vård mot sin vilja. Syftet är att patienten ska komma ifrån sitt akuta sjukdomstillstånd och därefter gå med på någon form av frivillig vård.

Förvaltningsrätten beslutar om tvångsvård utöver fyra veckor

Om en person som lider av en allvarlig psykisk störning behöver tvångsvårdas längre tid än fyra veckor är det förvaltningsrätten som beslutar om det. Det är också förvaltningsrätten som beslutar om en patient ska övergå från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård, eller från sluten tvångsvård till öppen sådan och vice versa.

Denna typ av tvångsvård sker med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Omständigheter inför beslut om tvångsvård

Tvångsvård kan bli aktuellt när en patient lider av en allvarlig psykisk störning. En förutsättning för tvångsvård är att patienten motsätter sig vård, eller på grund av sitt psykiska tillstånd inte kan ta ställning i frågan. Man tar också hänsyn till om patienten är farlig för andras personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Tvångsvård kan vara sluten eller öppen. Vid sluten psykiatrisk tvångsvård är patienten intagen på sjukhus för heldygnsvård.

För att bli tvångsintagen måste personen undersökas av en legitimerad läkare som skriver ett vårdintyg. Dessutom måste chefsöverläkaren på den psykiatriska avdelningen besluta om tvångsvård inom 24 timmar efter intagningen på avdelningen.

Det får inte vara samma läkare som skriver vårdintyget som beslutar om sluten psykiatrisk tvångsvård.

När tvångsvården behöver förlängas

Om chefsöverläkaren på den psykiatriska avdelningen bedömer att vården bör pågå längre än fyra veckor måste hon eller han ansöka till förvaltningsrätten om fortsatt tvångsvård. I ansökan ska chefsöverläkaren skriva om vården ska vara sluten eller öppen.

Tvångsvården får därefter pågå under högst fyra månader räknat från dagen för beslutet om intagning.

Chefsöverläkaren kan efter de första fyra månaderna ansöka om förlängning av tvångsvården för högst sex månader åt gången hos förvaltningsrätten.

Det här händer i förvaltningsrätten

 1. 1

  En ansökan, ett underställt beslut eller ett överklagande kommer in

  En ansökan, ett underställt beslut eller ett överklagande från patienten kommer in till förvaltningsrätten och blir ett mål.

  Ett underställt beslut kan till exempel vara om chefsöverläkaren anser att frivillig vård ska övergå i tvångsvård.

 2. 2

  Patienten får ett offentligt biträde

  Förvaltningsrätten utser ett offentligt biträde åt patienten. Ett offentligt biträde är en jurist, ofta en advokat, som ska ta tillvara patientens intressen i målet. Det offentliga biträdet bekostas av staten.

 3. 3

  Förvaltningsrätten håller muntlig förhandling

  En muntlig förhandling innebär att alla berörda kan ge sin syn på saken. Förhandlingen hålls vanligtvis på förvaltningsrätten, men patienten deltar tillsammans med sitt offentliga biträde via videolänk från sjukhuset. Det som framkommer vid en muntlig förhandling är ett komplement till den information domstolen har fått in skriftligt.

 4. 4

  Rätten beslutar

  Rätten beslutar om det som patienten överklagat eller som chefsöverläkaren ansökt om.

  Rätten består av en juridiskt utbildad domare och oftast tre nämndemän.

Beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten

Patienten kan överklaga chefsöverläkarens beslut om intagning för tvångsvård. Det är personalen där patienten vårdas som ska informera om rätten att överklaga. Patienten har också rätt till en stödperson.

Överklagandet ska skickas till den förvaltningsrätt i vars upptagningsområde sjukhuset ingår.

Beslut som kan överklagas till kammarrätten

Patienten kan överklaga förvaltningsrättens olika beslut. De överklagas till kammarrätten. Det krävs inte prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett sådant överklagande.

Information om hur ett överklagande går till och hur lång tid man har på sig finns i bilagan till förvaltningsrättens avgörande.

Länk till lagtext för lag om psykiatrisk tvångsvård

Uppdaterad
2021-10-11