Hantering av personuppgifter

Förvaltningsrätten i Luleås behandling av personuppgifter

Förvaltningsrätten i Luleå (org.nr. 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos Förvaltningsrätten i Luleå.

Förvaltningsrätten i Luleå behandlar personuppgifter för att handlägga mål men även för handläggning i sin administrativa verksamhet.

Inom målhanteringen

På brottsdatalagens område

Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål om verkställighet av häktning eller straffrättslig påföljd.

Vanliga fall är när domstolen prövar fråga om:

- verkställighet av utvisning på grund av brott

- beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård

- beslut enligt fängelselagen eller häkteslagen

- beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder, beslut eller dom i dessa fall. Det inkluderar bland annat förordnande av ett offentligt biträde.

För övrig målhantering (utanför brottsdatalagens område)

Om du lämnar uppgifter om dig själv i ett mål till Förvaltningsrätten i Luleå kommer dina personuppgifter att behandlas inom ramen för den aktuella målhanteringen. Förvaltningsrätten i Luleå behandlar då dina personuppgifter i syfte att handlägga målet, som en del i det som kallas myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

För att Förvaltningsrätten i Luleå ska kunna handlägga målet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Utöver det finns inte någon skyldighet för dig att komma in med personuppgifter till Förvaltningsrätten i Luleå . Förvaltningsrätten i Luleå kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina personuppgifter kan komma att användas vid senare tillfällen om det behövs för en enhetlig rättstillämpning, för något annat mål samt för statistisk uppföljning.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Förvaltningsrätten i Luleå eller andra som behöver få del av dem för att målet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Uppgifterna kan också komma att överföras till en annan domstol eller myndighet, exempelvis om de felaktigt skickats till Förvaltningsrätten i Luleå, eller om det annars behövs för att handlägga målet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut, exempelvis till privatpersoner och journalister, vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Förvaltningsrätten i Luleå så länge de behövs. När målet är avslutat kommer dina personuppgifter att sparas i arkiv så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Inom den administrativa verksamheten

Om du lämnar uppgifter om dig själv till Förvaltningsrätten i Luleå kommer dina personuppgifter att behandlas för att kunna handlägga det administrativa ärendet. Dina personuppgifter kan också användas vid ett senare tillfälle om de behövs för en enhetlig handläggning av våra administrativa ärenden.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Förvaltningsrätten i Luleå, andra som behöver få del av dem för att ärendet ska kunna behandlas, eller den domstol eller annan myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Förvaltningsrätten i Luleå så länge de behövs. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga eller motsvarande

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan i nödvändig utsträckning för att kunna hantera denna. Förvaltningsrätten i Luleå behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Förvaltningsrätten i Luleå behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

Om du söker en anställning

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Förvaltningsrätten i Luleå behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du har eller ska ingå ett avtal

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med ingående av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen för detta avtal, i nödvändig utsträckning.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor när det gäller personuppgifts­behandling är du välkommen att kontakta oss.

Dataskyddsombud:

Daniel Wanhatalo
rådman

0920-29 94 85

Uppdaterad
2019-06-24