Så begär du laglighetsprövning

Kommuner och regioner fattar ofta beslut som berör många människor. Du kan överklaga ett sådant allmänt beslut om du till exempel anser att din kommun eller region har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter.

Att överklaga kommunens eller regionens allmänna beslut kallas för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Om du vill överklaga ett allmänt beslut ska du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på myndighetens digitala anslagstavla. Du ska skicka eller lämna ditt överklagande direkt till förvaltningsrätten. Överklagandet måste vara skriftligt.

Förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning. Domstolen får inte ta hänsyn till andra omständigheter än de som du har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Vem får begära laglighetsprövning?

Du får överklaga beslut som fattats av den kommun där du antingen

 • är folkbokförd
 • äger fast egendom i eller
 • betalar kommunalskatt i.

Uppfyller du något av dessa kriterier räknas du som medlem i kommunen.

Du får också överklaga beslut som regionen fattat, om du är medlem i en kommun inom den regionen.

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna begära laglighetsprövning.

Så här gör du för att begära laglighetsprövning

 1. 1

  Skriv en begäran

  Det finns ingen blankett, utan du skriver själv din begäran. Den bör innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • vilket eller vilka fel du tycker har gjorts
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
 2. 2

  Bifoga handlingar

  • Protokoll eller brev som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dessa.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.
 3. 3

  Skicka in

  Varje förvaltningsrätt har ett geografiskt upptagningsområde. Du ska skicka överklagandet till den förvaltningsrätt som din kommun eller region tillhör. Välj domstol i listan eller sök på postnummer för att hitta rätt domstol.

Hjälp att överklaga

Om du vill ha råd eller hjälp med att överklaga kan du vända dig till ett ombud, till exempel en advokat. Förvaltningsrätten kan inte ge dig juridisk rådgivning.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men om du väljer att anlita ett ombud får du betala detta själv.

Uppdaterad
2021-09-30