Beslut om förbud mot huvudduk upphävs

Mål: 6754-19, 113-20
I två domar har Skurups respektive Staffanstorps kommuns beslut ansetts stridande mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp beslutade den 29 maj 2019 att huvudduk på barn i förskola och grundskola upp till sjätte klass inte accepteras. Vidare beslutade kommunfullmäktige i Skurups kommun den 16 december 2019 att huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal inte ska vara tillåtna i kommunens förskolor och grundskolor. Kommunernas beslut överklagades av flera kommunmedlemmar som menade att besluten var olagliga, bland annat med hänvisning till religionsfriheten.

Förvaltningsrätten konstaterar i dagens domar att besluten strider mot bestämmelserna om religionsfrihet i regeringsformen och Europakonventionen och därför ska upphävas.

- En inskränkning av religionsfriheten kräver lagstöd, något som saknas i dessa fall. Varken skollagen eller någon annan lag ger en kommun rätt att besluta om inskränkningar på det sätt som nu har skett säger, chefsrådmannen Peter Kristiansson, domare i målet mot Skurups kommun.

- Rätten att bära religiösa kläder är inte absolut och Europadomstolen har i flera domar godtagit förbud mot huvudduk. Men i de fallen har förbuden ansetts legitima och godtagbara i de aktuella länderna, säger rådmannen Henrik Hedberg, domare i målet mot Staffanstorps kommun.

Förslag om förbud mot huvudduk har lagts fram i riksdagen vid flera tillfällen men avslagits. Konstitutionsutskottet har i samband med detta uttalat att det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute i samhället eller för barn i vissa verksamheter inte bör komma i fråga.

- Det finns således inget lagligt stöd för att besluta om sådana förbud på kommunal nivå, säger Henrik Hedberg.

Rätt att överklaga ett kommunalt beslut

En kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat genom att överklaga det hos förvaltningsrätten, som då gör en laglighetsprövning. Den som klagar ska visa att:

– beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,

– beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

– det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

– beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan inte ta hänsyn till andra omständigheter än dessa. Rätten får heller inte pröva det överklagade beslutets lämplighet.