Jag har en fråga

Du får gärna börja med att läsa igenom vanliga frågor och svar för att se om du kan få hjälp. Om du har frågor om ditt mål hos oss eller vill begära ut handlingar i pågående mål kontaktar du domstolen i första hand via e-post. Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Juridisk rådgivning

Kan jag få juridisk rådgivning av förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten kan inte ge juridisk rådgivning. Det är viktigt att förvaltningsrätten är objektiv och opartisk, och vi talar alltså inte om hur en viss lag ska tillämpas eller hur en juridisk process bör läggas upp.

Förvaltningsrättens serviceskyldighet inskränker sig till att ge upplysningar av mer formell art. Det kan till exempel vara att informera om hur handläggningen på förvaltningsrätten går till eller hänvisa till andra myndigheter.

Du kan vända dig till en advokatbyrå eller en juristbyrå om du till exempel vill ha råd om hur en process ska läggas upp rent juridiskt.

När målet kommer in till förvaltningsrätten

Hur gör jag för att överklaga en myndighets beslut till förvaltningsrätten?

Ett överklagande ska göras skriftligen.

Överklagandet ska i de flesta fall ges in till den myndighet som har fattat beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer myndigheten att skicka överklagandet till förvaltningsrätten.

Undantag gäller för en begäran att få lagligheten av en kommuns eller en regions beslut prövad (så kallad laglighetsprövning) eller när någon ansöker om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet. I dessa fall ska överklagandet eller ansökan skickas direkt till förvaltningsrätten.

Det går bra att skicka in överklagandet via mail eller vanlig post. Av det beslut som du vill överklaga framgår bland annat hur lång tid du har på dig. Av ditt överklagande ska framgå att det är ett överklagande, vilket beslut du överklagar och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.

Har mitt mål kommit in?

När förvaltningsrätten har tagit emot ditt överklagande kommer du att få skriftlig information om det.

Har förvaltningsrätten fått alla handlingar från myndigheten?

Myndigheten som har fattat det överklagade beslutet skickar alltid överklagandet tillsammans med övriga handlingar som har med målet att göra till förvaltningsrätten. Om du redan har skickat in en handling till myndigheten som har fattat beslutet behöver du alltså inte skicka samma handling igen till förvaltningsrätten.

Jag har fått en skrivelse från förvaltningsrätten med information om att mitt överklagande har kommit in. Vad händer nu? Ska jag göra något mer?

Om förvaltningsrätten har fått in överklagandet behöver du inte göra något mer om inte förvaltningsrätten ber dig om detta. När överklagandet kommit in till förvaltningsrätten påbörjas handläggning av målet. Du kan läsa mer om hur handläggningen går till under rubriken "Handläggningen hos förvaltningsrätten".

Jag har fått ett meddelande om förenklad delgivning. Vad betyder det?

Förvaltningsrätten använder ibland så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar till dig som du ska delges. Att delges en handling innebär att det räknas som att du har tagit emot den. Förenklad delgivning innebär att det räknas som att du har tagit emot handlingen även om du inte själv tar kontakt med förvaltningsrätten och bekräftar att du har det. Handlingen skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till domstolen). Om handlingen kommer i retur till domstolen skickas den till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Du är skyldig att hålla domstolen informerad om dina aktuella kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och postadress).

Vad krävs för att få förtur och hur ansöker man om det?

Om handläggningen av ett mål eller ärende oskäligt har fördröjts, finns möjlighet att begära förtursförklaring. En förtursförklaring innebär att handläggningen av målet prioriteras framför andra mål. Det finns ingen särskild blankett för att begära förtur, men ansökan ska ske skriftligen. Det går bra att skicka in en sådan begäran med e-post. Glöm inte att ange målnummer vid kontakt med domstolen.

Kostar det något att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten?

Nej. Du behöver inte heller stå för några andra kostnader än dina egna.

Handläggningen hos förvaltningsrätten

Hur går handläggningen till?

Handläggningen av ett mål är i regel skriftlig. För att förvaltningsrätten ska kunna pröva målet måste det bli tillräckligt utrett. Det innebär att förvaltningsrätten kan komma att be dig förtydliga något eller skicka handlingar till dig som du har möjlighet att yttra dig över. Skriftväxlingen pågår sedan till dess att målet är tillräckligt utrett. Har du ett ombud eller biträde ska handlingarna skickas via ombudet/biträdet. Ibland kan ett mål avgöras efter muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Detta är vanligt i exempelvis mål som rör tvångsvård eller asyl. I sådana fall är den muntliga förhandlingen ett komplement till det skriftliga materialet.

Jag har skickat handlingar till förvaltningsrätten. Har de kommit in?

När ditt överklagande har kommit in till förvaltningsrätten kommer du att få information om det, en så kallad inledande skrivelse. Om du skickar in andra handlingar efter överklagandet kommer du inte att få någon särskild bekräftelse på att dina handlingar har kommit in till förvaltningsrätten.

Vad mer kan jag skicka in för att förvaltningsrätten ska ändra det överklagade beslutet?

Förvaltningsrätten ger inte juridisk rådgivning och ger inte heller några besked på förhand om vad avgörandet kommer att bli. Du avgör själv vilka handlingar du vill skicka in till förvaltningsrätten.

Kan jag komplettera mitt överklagande?

Du som överklagat ett beslut kan alltid på eget initiativ skicka in underlag till förvaltningsrätten. Har du ett ombud eller biträde ska handlingarna skickas via ombudet/biträdet. Du behöver inte skicka in underlag som du redan skickat in till den myndighet som fattat det överklagade beslutet. Dessa handlingar har förvaltningsrätten tillgång till.

Kan jag skicka in handlingar på mitt språk?

Språket i förvaltningsrätten är svenska. Du kan skicka in handlingar som är skrivna på ett annat språk till förvaltningsrätten, som då tar ställning till om förvaltningsrätten ska låta översätta handlingarna.

Vad menas med yttrande?

Ett yttrande är oftast en skrivelse som skickas eller lämnas in till förvaltningsrätten. Ett yttrande bör skickas via e-post till domstolen, men kan även skickas med vanlig post, se adresser längst ned på denna sida.

Jag har fått en skrivelse från förvaltningsrätten i vilken det anges att jag inom en viss tid ges tillfälle att yttra mig. Måste jag yttra mig?

Att förvaltningsrätten har gett dig tillfälle att yttra dig i målet innebär att du har möjlighet att yttra dig, men inte att det är ett krav.

Vad händer om jag inte yttrar mig i tid?

Om du inte yttrat dig inom tiden som angetts i skrivelsen från förvaltnings­rätten kan målet ändå komma att avgöras.

Kan jag få ytterligare tid på mig att yttra mig?

Om du önskar förlängd tid för yttrande ska du ta kontakt med förvaltnings­rätten och framföra detta önskemål, i första hand via e-post. Förvaltningsrätten tar sedan ställning till om förlängd tid kan beviljas.

Kan jag muntligen återkalla mitt överklagande?

Nej, en återkallelse av ett överklagande ska ske skriftligen. Det går bra att skicka en återkallelse via e-post. Glöm inte att ange målnummer eller personnummer.

Kan jag få del av handlingarna i mitt mål och kostar det något?

Kopior av de handlingar som förvaltningsrätten anser att du som part behöver ta del av skickas automatiskt till dig. Parterna i ett mål får alltid beslutet/domen när målet är avslutat. Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för sådana handlingar som skickas automatiskt till dig som part under tiden som målet pågår. Du som part kan också efter begäran få ut ett exemplar av de flesta handlingarna i målet. Detta är avgiftsfritt. Avgift kan tas ut av förvaltningsrätten t.ex. när nytt ombud eller part på nytt begär ut handlingar i akten.

Kan jag företräda mig själv eller måste jag ha ett ombud?

Du väljer själv om du vill föra din talan själv eller om du vill att ett ombud gör det. Om du låter ett ombud företräda dig hos förvaltningsrätten kan denne behöva styrka sin rätt att utföra detta genom en skriftlig fullmakt. Förvaltningsrätten kommer inte att stå för dina eventuella kostnader för ombudet.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en annan person rätt att göra något för din räkning. Fullmakten är oftast skriftlig, men kan också vara muntlig. Av en fullmakt ska framgå vad den andra personen har rätt att göra i ditt namn, t.ex. att han eller hon har rätt att företräda dig i ett visst mål hos förvaltningsrätten.

Kan jag få ett rättshjälpsbiträde eller ett offentligt biträde?

Förvaltningsrätten har ett utredningsansvar, vilket innebär att domstolen ska se till att frågan i målet blir tillräckligt utredd. Med hänsyn till rättens utrednings­ansvar är det i de flesta fall inte nödvändigt med rättshjälp genom ett rättshjälpsbiträde, det vill säga en jurist som hjälper en enskild att föra talan och som till allra största delen betalas av staten. Rättshjälp är därför mycket ovanligt inom förvaltningsprocessen. Vill du veta mer om rättshjälp finns det information om detta på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

I mål och ärenden om t.ex. tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka och i vissa mål om avvisning eller utvisning förordnar förvaltningsrätten eller myndigheten som regel ett offentligt biträde åt den enskilda. Till offentligt biträde får förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget.

Om du inte har rätt till offentligt biträde eller rättshjälp och ändå vill ha hjälp med att föra din talan får du på egen hand skaffa dig ett biträde eller ombud, t.ex. en advokat. Ett sådant ombud måste du betala själv.

Kan jag få byta ombud eller offentligt biträde?

Du har alltid rätt att byta ombud.

Om du fått ett offentligt biträde har du under vissa förhållanden rätt att byta offentligt biträde. För att byta offentligt biträde måste du ansöka om ett byte hos förvaltningsrätten och motivera varför du behöver byta. Det krävs ganska mycket för att förvaltningsrätten ska tillåta ett byte av offentligt biträde.

Jag har fått ett skyddat meddelande via e-post, vad innebär det?

Förvaltningsrätten kommunicerar i första hand handlingar via säker e-post. För att kunna använda säker e-post behöver domstolen ha både din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. I de e-postmeddelanden som skickas från domstolen finns en länk, klicka på denna. När du har klickat på länken, får du ett sms med en kod till din mobiltelefon som används för att kunna öppna meddelandet. Du kan sedan läsa meddelandet, spara det eller skriva ut det. När du har läst meddelandet måste du logga ut från meddelandet, annars kan du inte öppna meddelandet igen. Ett meddelande sparas på servern i 30 dagar, därefter raderas det. Behöver du läsa meddelandet igen, och det inte går att öppna, kontakta domstolen via e-post.

 

Säker e-post

Kan jag skicka in en länk till domstolen?

Domstolen hanterar inte handlingar insända via länkar. Det länken hänvisar till får skickas in i annan form, främst som filer i e-post. I undantagsfall går det även att inkomma med handlingarna på USB-minne eller CD-skiva, tänk då på att särskilja filer med ljud- och videomaterial från exempelvis textfiler, PDF- och Excel-filer på varsitt minne eller varsin skiva. Detta för att underlätta domstolens handläggning och få frågan behandlad mer effektivt.

Muntlig förhandling

Kan jag få komma till förvaltningsrätten och lägga fram de skäl jag har för mitt överklagande?

Du har rätt att begära att förvaltningsrätten håller en muntlig förhandling dit du och din motpart får komma och muntligen lägga fram er sak för förvaltningsrätten. Du kan begära muntlig förhandling genom att kontakta förvaltningsrätten, i första hand via e-post. Förvaltningsrätten tar sedan ställning till om en förhandling behövs eller inte.

Hur hittar jag till förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten i Malmö finns på Bangårdsplatsen 2, intill järnvägsspåren vid Malmö centralstation. Tänk på att komma i god tid innan en eventuell muntlig förhandling börjar, då domstolen har en säkerhetskontroll.

Kan jag få ersättning för att vara med på en muntlig förhandling?

Ersättning till part medges endast i undantagsfall. Vid den muntliga förhandlingen frågar oftast ordföranden om du har haft några kostnader som du vill ha ersättning för. Vänd dig till förvaltningsrätten om du har frågor om ersättningar av olika slag.

Ersättning till vittne kan utgå för kostnad för resa och utebliven inkomst. Mer information om detta finns i kallelsen till den muntliga förhandlingen.

Kan jag få pengar i förväg till tåg- eller bussbiljett för att komma till den muntliga förhandlingen?

Du kan i vissa fall få hjälp med biljetter för resa till förvaltningsrätten redan innan förhandlingen. Kontakta förvaltningsrätten om du behöver hjälp med detta.

Avgörande

Vilken utgång kan jag vänta mig att det blir i mitt mål?

Det går inte att svara på detta förrän målet är avgjort. När målet är avgjort kommer du att få domen skickad till dig.

Hur lång tid tar det innan mitt mål blir avgjort?

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål samt målets karaktär och omfattning. Här hittar du ungefärliga handläggningstider för de vanligaste målkategorierna. Att angivna handläggningstider är ungefärliga innebär att det kan ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet.

Hur skickas domen till mig? Kan jag få den via e-post?

Om förvaltningsrätten har din e-postadress kommer domen skickas dit. I annat fall skickas den via vanlig post till din adress.

Varför blev utgången i målet som den blev?

Skälen framgår av domen. Förvaltningsrätten har inte möjlighet att ge någon förklaring utöver vad som framgår av domen. Om du behöver ett förtydligande kan du kontakta förvaltningsrätten.

Vad händer efter ett beslut i ett mål om begäran att avgöra ett medborgarskapsärende?

Har du fått en dom är målet avslutat på domstolen och handläggningen fortsätter hos migrationsverket. Har domstolen förelagt migrationsverket att avgöra ärendet snarast möjligt kan det komma att ta längre tid än fyra veckor för verket att avgöra ärendet. Domstolen kan inte svara på frågor om hur lång tid det tar att avgöra ett ärende hos migrationsverket. Har du frågor kring när dit ärende förväntas avgöras kan du kontakta migrationsverket via e-post.

Vad betyder laga kraft?

Det betyder att beslutet eller domen inte längre kan överklagas. I vissa fall är det också först då som beslutet eller domen kan verkställas.

Måste jag skicka in delgivningskvittot?

Domstolen behöver få en bekräftelse på att du har tagit emot avgörandet. Antingen genom att du skickar in det bifogade delgivningskvittot, skickar en bekräftelse via e-post, använder QR-kod eller ringer till förvaltningsrätten och berättar att du tagit del av det som skulle delges.

Hur överklagar man förvaltningsrättens dom och vart och när ska överklagandet skickas?

Förvaltningsrättens avgöranden kan överklagas till antingen Kammarrätten i Göteborg eller Migrationsöverdomstolen i Stockholm. Av överklagandehänvisningen som finns som en bilaga till domen framgår hur ett överklagande går till.

Övrigt

Vad kan jag göra om myndigheten inför sitt beslut begått något fel?

Du kan kontakta den myndighet som har tillsynsansvar över besluts­myndigheten. Förvaltningsrätten har inte något tillsynsansvar. Om felaktigheterna har medfört att ärendet t.ex. inte är tillräcklig utrett (och om det inte endast handlar om en mindre del som kan åtgärdas hos förvaltnings­rätten) kan förvaltningsrätten upphäva beslutet och skicka tillbaka det till beslutsmyndigheten för ny handläggning. Vid ett överklagande prövar förvaltningsrätten annars endast vem som har rätt i sak och inte om handläggningen hos beslutsmyndigheten varit korrekt.

Enligt ett beslut från en myndighet ska jag betala pengar. Måste jag betala direkt eller kan jag vänta tills förvaltningsrätten fattat beslut i mitt mål?

Detta kan den myndighet som fattat beslutet att du ska betala svara på.

Uppdaterad
2024-02-21