Uppdrag som offentligt biträde

Förvaltningsrättens databas

Förvaltningsrätten har en databas som innehåller en förteckning med uppgifter om jurister som efter intresseanmälan har bedömts lämpliga att förordnas som offentligt biträde i en eller flera av måltyperna:

 • sociala mål (LVU/LVM)
 • psykiatrimål
 • migrationsmål.

Databasen är ett hjälpmedel för domstolen att på ett objektivt sätt fördela uppdragen som offentligt biträde bland de jurister som vill ha sådana uppdrag. I vissa fall beaktas andra faktorer vid förordnande, exempelvis om målet kräver särskild erfarenhet, om en jurist tidigare varit offentligt biträde för parten eller om parten önskar en viss jurist. Också jurister som inte finns med i databasen kan förordnas som offentligt biträde av förvaltningsrätten, exempelvis om en part önskar det.

Det ställs sedan 1 mars 2021 särskilda krav på den som ska förordas som offentligt biträde till den unge i LVU-mål (se 39 § andra stycket LVU). Advokater som förts in i databasen under måltypen sociala mål förutsätts som utgångspunkt vara särskilt lämpliga för sådana uppdrag. Andra jurister som anmäler intresse för sådana uppdrag kan efter en lämplighetsprövning komma i fråga för denna typ av förordnande.

Hur en jurist förs in i databasen

En jurist som vill föras in i databasen ska lämna in en skriftlig intresseanmälan till förvaltningsrätten via e-post eller vanlig post. Anmälan prövas mot de kriterier som framgår nedan.

Advokater förutsätts som utgångspunkt vara lämpliga för förordnande som offentligt biträden och förs in i databasen. En anmälan bör innehålla:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Uppgift om verksamhetsort/orter
 • Uppgift om de måltyper som anmälan avser

Biträdande jurister på advokatbyrå förutsätts som utgångspunkt vara lämpliga för uppdrag som offentligt biträde och förs in i databasen. En anmälan bör innehålla:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Uppgift om verksamhetsort/orter
 • Anställningsbevis (om personen inte finns registrerad hos Advokatsamfundet)
 • Uppgift om de måltyper anmälan avser (ange särskilt om anmälan avser uppdrag som offentligt biträde till den unge i LVU-mål)

Andra jurister förs in i databasen om de har juristexamen, erfarenhet av de måltyper som de vill förordnas i och en ansvarsförsäkring. En anmälan bör innehålla:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Uppgift om verksamhetsort/orter
 • Uppgift om de måltyper anmälan avser (ange särskilt om anmälan avser uppdrag som offentligt biträde till den unge i LVU-mål)
 • Examensbevis
 • En redogörelse för personens erfarenhet av de måltyper som anmälan avser, inkl. relevant underlag (exempelvis arbetsgivarintyg)
 • Bevis om ansvarsförsäkring

Andra jurister än advokater kan antecknas som ”särskilt lämplig för uppdrag som offentligt biträde till den unge i LVU-mål” i databasen om de har tillräcklig erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller av jämförbart arbete i andra mål, ärenden eller processuella sammanhang som rör barn och unga (som utgångspunkt åtminstone fem egna uppdrag). Det ska vidare inte finnas någon anledning att i övrigt ifrågasätta personens lämplighet.

En anmälan från andra jurister än advokater som avser uppdrag som offentligt biträde till den unge bör därför också innehålla:

 • En redogörelse för personens erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller av jämförbart arbete, inkl. eventuellt underlag (exempelvis arbetsgivarintyg).

Uppdatering av uppgifter i databasen

Förvaltningsrätten uppdaterar uppgifterna i databasen om det i den dagliga verksamheten kommer till domstolens kännedom att de är felaktiga, men gör inga regelbundna kontroller. För att säkerställa att uppgifterna är korrekta är det därför viktigt att jurister som får nya kontaktuppgifter, byter arbetsgivare, går på längre ledighet eller liknande informerar förvaltningsrätten om det.

Uppdaterad
2021-03-01