Uppdrag som offentligt biträde

Uppdragslistan för förordnande

Allmänt

Förvaltningsrätten har en uppdragslista för förordnande av offentliga biträden. Uppdragslistan används för att utse ett offentligt biträde:

 • till enskilda som bor eller annars vistas inom domstolens allmänna domkrets, dvs. Skåne län, och
 • inom de uppdragstyper som finns på uppdragslistan.

Uppdragslistan används inte om domaren bestämmer att en viss person ska kontaktas och förordnas, exempelvis om en part önskar en viss person eller målet kräver särskilt erfarenhet. I sådana fall registreras ingen statistik i uppdraglistan.

Uppdragslistan är bara ett hjälpmedel. Också personer som inte finns med på uppdragslistan kan förordnas som offentligt biträde, exempelvis om en part önskar det.

Hur listan fungerar

Uppdragslistan innehåller följande s.k. uppdragstyper:

Uppdragstyp Används för
Tvångsmål Uppdrag i mål enligt LVU och LVM
Tvångsmål (unga) Uppdrag som offentligt biträde till den unge i mål enligt LVU (jfr 39 § andra stycket LVU)
Psykiatrimål Uppdrag i mål enligt LPT och LRV
Migrationsmål Uppdrag i mål enligt utlänningslagen

 

Uppdragstyperna på uppdragslistan är geografiskt fördelade över fem områden – Malmö, Lund, Ystad, Helsingborg och Kristianstad – som motsvarar de skånska tingsrätternas domkretsar (området Kristianstad består av både Kristianstads och Hässleholms tingsrätts domkretsar).

Domstolen söker på uppdragstypen i det område där den enskilde bor eller annars vistas. Förutom uppdragstypen Psykiatrimål, där domstolen i stället söker på ett bestämt område per psykiatrirunda.

Vid en sökning sorteras de jurister som registrerats på uppdragstypen och området i ordning efter

 • i första hand, det totala antalet uppdragsförfrågningar (accepterade och nekade uppdrag på uppdraglistan oavsett uppdragstyp och område) och
 • i andra hand, tidpunkten för juristens senaste uppdragsförfrågan (oavsett uppdragstyp och område).

På uppdragslistan registrerar domstolen statistik över de uppdragsförfrågningar en jurist fått och hur många gånger han eller hon inte svarat. I detta sammanhang räknas en psykiatrirunda och sambandsmål som ett uppdrag.

Statistiken gallras med jämna mellanrum. När en jurist förs upp på listan får han eller hon ett så kallat kompensationstal. Detta är ett fiktivt antal uppdragsförfrågningar, som gör att juristen hamnar strax ovanför mitten på listan. Kompensationstalet tas som utgångspunkt bort vid gallring.

Hur en jurist förs upp på uppdragslistan

Förutsättningarna för att föras upp på uppdragslistan

En jurist förs upp på uppdraglistan efter intresseanmälan. En intresseanmälan ska vara skriftlig.

En jurist förs upp inom en uppdragstyp i ett område om juristen:

 • bedöms generellt sett uppfylla lämplighetskraven för uppdrag som offentligt biträde inom uppdragstypen och
 • har ett kontor i det område på uppdragslistan som uppdragstypen avser.

Kriterier vid lämplighetsprövningen

Vid lämplighetsprövningen tillämpas följande kriterier, om det inte finns några särskilda omständigheter i övrigt som ger anledning att ifrågasätta juristens lämplighet.

Advokaterförutsätts generellt sett uppfylla lämplighetskraven för uppdrag som offentligt biträde inom samtliga uppdragstyper.

Biträdande jurister på advokatbyrå – förutsätts generellt sett uppfylla lämplighetskraven för uppdrag som offentligt biträde inom uppdragstyperna Tvångsmål, Psykiatrimål och Migrationsmål.

Andra jurister – anses generellt sett uppfylla lämplighetskraven för uppdrag som offentligt biträde inom uppdragstyperna Tvångsmål, Psykiatrimål och Migrationsmål om de har

 • juristexamen,
 • en ansvarsförsäkring och
 • tillräcklig erfarenhet för uppdrag inom den aktuella uppdragstypen.

Biträdande jurister på advokatbyrå och andra jurister – anses generellt sett uppfylla lämplighetskraven för uppdrag som offentligt biträde inom uppdragstypen Tvångsmål (unga) om:

 • de har tillräcklig erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller av jämförbart arbete i andra mål, ärenden eller processuella sammanhang som rör barn och unga (som utgångspunkt åtminstone fem egna uppdrag).

Vad en intresseanmälan ska innehålla

En intresseanmälan ska innehålla följande:

Advokater

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Uppgift om vilka uppdragstyper anmälan avser
 • Uppgift om kontor

Biträdande jurister på advokatbyrå

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Uppgift om vilka uppdragstyper anmälan avser
 • Uppgift om kontor
 • om personen inte finns registrerad hos Advokatsamfundet – anställningsbevis
 • om anmälan avser uppdragstypen Tvångsmål (unga) – en redogörelse för personens erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller jämförbart arbete, inkl. eventuellt underlag

Andra jurister

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Uppgift om vilka uppdragstyper anmälan avser
 • Uppgift om kontor
 • Examensbevis
 • Bevis om ansvarsförsäkring
 • En redogörelse för personens erfarenhet för uppdrag inom de måltyper som anmälan avser, inklusive relevant underlag (exempelvis arbetsgivarintyg)
 • om anmälan avser uppdragstypen Tvångsmål (unga) – en redogörelse för personens erfarenhet som offentligt biträde i mål enligt LVU eller jämförbart arbete, inklusive eventuellt underlag

Uppdatering av uppgifter i databasen

Förvaltningsrätten uppdaterar uppgifterna på uppdragslistan om det i den dagliga verksamheten kommer till domstolens kännedom att de är felaktiga, men gör inga regelbundna kontroller. För att säkerställa att uppgifterna är korrekta är det därför viktigt att jurister som får nya kontaktuppgifter, byter arbetsgivare, går på längre ledighet eller liknande informerar förvaltningsrätten om det.

Kontakt med domstolen

Använd e-postadressen nedan för att skicka in intresseanmälningar, nya uppgifter eller om du har en fråga.

Uppdaterad
2023-01-02