Så avgörs laglighetsprövning i förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens uppgift är att avgöra om en myndighet har följt lagen eller inte när de fattade det aktuella beslutet.

Så här går det till

 1. Din begäran om laglighetsprövning kommer in och blir ett mål

  Du begär laglighetsprövning direkt till förvaltningsrätten.

  Dina handlingar kommer in, registreras och blir ett mål.

  Du benämns från och med nu som klagande. Kommunen eller regionen benämns som motpart.

 2. Målet utreds

  Förvaltningsrätten ska avgöra om de skäl som du har angett i ditt överklagande kan ligga till grund för att upphäva beslutet.

  Ett överklagat beslut ska enligt kommunallagen upphävas om

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

  Det normala är att förvaltningsrätten utreder och avgör målet utifrån det som de har fått in skriftligt. Det är alltså mycket ovanligt att parterna träffas vid en muntlig förhandling när det handlar om laglighetsprövning.

 3. Förberedelser för att avgöra målet

  En av domstolens jurister går igenom de skriftliga underlagen och förbereder ett förslag till avgörande.

  Ärendet avgörs av en eller tre domare som tar del av allt som förberetts. Om rätten består av tre domare är en juridiskt utbildad och två är så kallade särskilda ledamöter som har god kännedom om kommunala förhållanden.

 4. Målet avgörs

  Hur avgörandet slutligen blir baserar sig på innehållet i handlingarna. Utgångspunkten är hur lagarna i målet ska tillämpas. Man tar också hänsyn till vägledande avgöranden i liknande fall.

  Om domstolen bedömer att myndighetens beslut strider mot någon lag eller författning upphör beslutet att gälla. Domstolen kan inte ändra själva innehållet i det överklagade beslutet.

 5. Du får avgörandet

  Förvaltningsrätten skickar avgörandet till din e-postadress eller hem till dig per post.

Om du är missnöjd med avgörandet

Om du är missnöjd med avgörandet från förvaltningsrätten kan du i de flesta fall överklaga till kammarrätten. Det står i avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

För att kammarrätten ska ta upp ditt fall behövs ett prövningstillstånd. Det får du om det finns skäl att ändra förvaltningsrättens beslut eller om ditt fall kan komma att vara vägledande i andra liknande fall. Det är kammarrätten som avgör detta och beslutar om prövningstillstånd.

Om du inte får prövningstillstånd så fortsätter avgörandet från förvaltningsrätten att gälla.

Uppdaterad
2021-09-30