Ansök om överprövning av offentlig upphandling

Om du är missnöjd med en myndighets beslut som gäller en offentlig upphandling kan du begära att den överprövas av förvaltningsrätten.

Du som leverantör kan begära överprövning av en pågående upphandling om du anser att den upphandlande myndigheten har brutit mot tillämplig lag (LOU, LUF, LUFS och LUK) och detta kan orsaka ditt företag skada.

Du som leverantör kan också begära att få prövat om ett avtal mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är giltigt. Även ett beslut om att avbryta en upphandling kan vara föremål för prövning.

En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling ska du skicka in skriftligt till förvaltningsrätten.

Det här kan förvaltningsrätten besluta

Om förvaltningsrätten kommer fram till att den upphandlande myndigheten inte följt lagen och att ditt företag tagit eller kan komma att ta skada, kan förvaltningsrätten besluta att upphandlingen ska göras om eller får avslutas först sedan den rättats till.

Om förvaltningsrättens överprövning gäller myndighetens beslut att avbryta en upphandling kan förvaltningsrätten förklara beslutet ogiltigt.

Om överprövningen gäller giltigheten av ett avtal kan förvaltningsrätten besluta att avtalet mellan myndigheten och leverantören är ogiltigt.

Förlängd avtalsspärr

Under hela processen i förvaltningsrätten gäller så kallad förlängd avtalsspärr. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte får teckna avtal med en leverantör förrän överprövningsprocessen är avslutad.

Så här gör du

 1. 1

  Skriv en ansökan. Den ska innehålla:

  • Vilket upphandlingsbeslut du vill få prövat. 
  • Hur du tycker att upphandlingsbeslutet ska ändras.
  • Vilka omständigheter du vill använda som stöd för att beslutet ska ändras.
  • På vilket sätt du anser att den upphandlande myndigheten brutit mot tillämplig lag och hur detta skadat eller kan skada ditt företag.
 2. 2

  Ange kontaktuppgifter

  • Ange ditt företags organisationsnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. Använder ni ombud ska motsvarande uppgifter finnas om ombudet. Detta är viktigt eftersom domstolen snabbt kan behöva söka kontakt.
  • Ange även den upphandlande myndighetens namn, eventuell enhet, postadress, telefonnummer, e-postadress. Skriv även namn och diarienummer på den upphandling som det gäller.
 3. 3

  Bifoga handlingar

  • Tilldelningsbeslut, om sådant fattats av den upphandlande myndigheten, eller beslutet att avbryta upphandlingen.
  • Kopior av de bevis och handlingar som finns för att styrka att fel har begåtts, till exempel upphandlingsdokument eller relevanta delar av detta och utvärderingsprotokoll.
 4. 4

  Skicka ansökan till förvaltningsrätten

  Skicka din ansökan med bifogade bilagor till förvaltningsrätten i det område (domkrets) där den upphandlande myndigheten har sitt säte. Du kan använda e-post eller vanlig post.

Vem kan göra ansökan?

Ansökan ska vara utfärdad av behörig firmatecknare, men behöver inte vara egenhändigt undertecknad. Förvaltningsrätten kan dock begära att avsändaren bekräftar sin ansökan.

Om en ansökan lämnats in av ett ombud och förvaltningsrätten anser att ombudets behörighet behöver styrkas, kan ombudet eller huvudmannen behöva visa upp en skriftlig fullmakt. Fullmakten för ombudet ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Ett utdrag från bolagsregistret kan visa att det är en behörig firmatecknare som gjort ansökan eller som gett ombudet fullmakt att göra ansökan.

Kostar det något att överklaga?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att pröva ansökan. Men, om du väljer att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du själv betala det.

Relaterad information

Uppdaterad
2021-08-30