Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Förvaltningsrätten i Stockholm behandlar personuppgifter för olika ändamål och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter och vill lämna följande information med anledning av den personuppgiftsbehandling som sker.

Kamerabevakning

Förvaltningsrätten kamerabevakar sina lokaler på Tegeluddsvägen 1, i syfte att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet och olyckor samt tillgodose andra därmed jämförliga ändamål. Förvaltningsrätten behandlar personuppgifterna i form av rörliga bilder som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Ljudupptagning kan komma att ske inom domstolens lokaler.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på förvaltningsrätten med särskild behörighet. Även leverantören av bevakningssystemet kan ges begränsad tillgång i samband med support. Uppgifterna lagras i 14 dagar.

Du kan invända mot personuppgiftsbehandlingen samt begära radering och begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer förvaltningsrätten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att förvaltningsrätten har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål.

Vid frågor

Om du har frågor när det gäller förvaltningsrättens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till förvaltningsrättens dataskyddsombud.

Förvaltningsrättens dataskyddsombud för den administrativa verksamheten når du på telefon 08-561 680 11 eller på mejl dataskyddsombud.fst@dom.se

Uppdaterad
2021-12-01