Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar. Om du upplever att du inte fått svar på din fråga går det bra att kontakta domstolen. Om din fråga gäller ditt mål är vi tacksamma om du har ditt målnummer till hands när du mejlar eller ringer oss.

Juridisk rådgivning

Kan jag få juridisk rådgivning av förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten kan inte ge juridisk rådgivning. Det är viktigt att förvaltningsrätten är objektiv och opartisk, och vi talar alltså inte om hur en viss lag ska tillämpas eller hur en juridisk process bör läggas upp.

Förvaltningsrättens serviceskyldighet inskränker sig till att ge upplysningar av mer formell art. Det kan till exempel vara att informera om hur handläggningen på förvaltningsrätten går till eller hänvisa till andra myndigheter.

Man bör vända sig till en advokatbyrå eller annan praktiserande juristbyrå om man till exempel vill ha råd om hur en process ska läggas upp rent juridiskt. Det finns också gratis rådgivning av jurister på vissa bibliotek och medborgarkontor.

När målet kommer in till förvaltningsrätten

Hur gör jag för att överklaga en myndighets beslut till förvaltningsrätten?

Ett överklagande ska göras skriftligen. Av det beslut som du vill överklaga framgår bland annat hur lång tid du har på dig. Av ditt överklagande ska framgå att det är ett överklagande, vilket beslut du överklagar och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska i de flesta fallen ges in till den myndighet som har fattat beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer myndigheten att skicka överklagandet till förvaltningsrätten.

I vissa fall ska ett överklagande skickas direkt till förvaltningsrätten. Det gäller när någon begär att få lagligheten av en kommuns eller ett landstings beslut prövad (så kallad laglighetsprövning) eller när någon ansöker om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet.

Har mitt mål kommit in?

När förvaltningsrätten har tagit emot ditt överklagande kommer du att få skriftlig information om det.

Har förvaltningsrätten fått alla handlingar från myndigheten?

Myndigheten som har fattat det överklagade beslutet skickar alltid överklagandet tillsammans med övriga handlingar som har med målet att göra till förvaltningsrätten. Om du redan har skickat in en handling till myndigheten som har fattat beslutet behöver du alltså inte skicka samma handling igen till förvaltningsrätten.

Jag har fått en skrivelse från förvaltningsrätten med information om att mitt överklagande har kommit in. Vad händer nu? Ska jag göra något mer?

Om förvaltningsrätten har fått in överklagandet behöver du inte göra något mer om inte förvaltningsrätten ber dig om detta. När överklagandet kommit in till förvaltningsrätten påbörjas handläggning av målet. 

Jag har fått ett meddelande om förenklad delgivning. Vad betyder det?

Förvaltningsrätten använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar till dig som du ska delges. Att delges en handling innebär att det räknas som att du har tagit emot den. När förenklad delgivning används skickar förvaltningsrätten två brev. Det första brevet innehåller den handling som du ska delges. Det andra brevet skickas nästa arbetsdag och är ett kontrollmeddelande som innehåller information om att det första brevet har skickats. Förenklad delgivning innebär att det räknas som att du har tagit emot handlingen även om du inte själv tar kontakt med förvaltningsrätten och bekräftar att du har det. Breven skickas till din senast kända adress(det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till domstolen). Om breven kommer i retur till domstolen skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Du är skyldig att hålla domstolen informerad om din aktuella adress.

Kostar det något att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten?

Nej. Du behöver inte heller stå för några andra kostnader än dina egna.

Handläggningen hos förvaltningsrätten

Hur går handläggningen till?

Handläggningen av ett mål är i regel är skriftlig. För att förvaltningsrätten ska kunna pröva målet måste det bli tillräckligt utrett. Det innebär att förvaltningsrätten kan komma att be dig förtydliga något eller skicka handlingar till dig som du har möjlighet att yttra dig över. Skriftväxlingen pågår sedan till dess att målet är tillräckligt utrett. Om det är något mer som du vill framföra kan du alltid skicka in handlingar till förvaltningsrätten på eget initiativ. Har du ett ombud eller biträde ska handlingarna skickas via ombudet/biträdet. Ibland kan ett mål avgöras efter muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Detta är vanligt i exempelvis mål som rör tvångsvård eller asyl. I sådana fall är den muntliga förhandlingen ett komplement till det skriftliga materialet.

 

Jag har skickat handlingar till förvaltningsrätten. Har de kommit in?

När ditt överklagande har kommit in till förvaltningsrätten kommer du att få information om det, en så kallad inledande skrivelse. Om du skickar in andra handlingar efter överklagandet kommer du inte att få någon särskild bekräftelse på att dina handlingar har kommit in till förvaltningsrätten. Om du är osäker på om handlingarna har kommit in kan du kontakta förvaltnings­rätten.

Vad mer kan jag skicka in för att förvaltningsrätten ska ändra det överklagade beslutet?

Förvaltningsrätten ger inte juridisk rådgivning och ger inte heller några besked på förhand om vad avgörandet kommer att bli. Du avgör själv vilka handlingar du vill skicka in till förvaltningsrätten.

Kan jag komplettera mitt överklagande?

Du som överklagat ett beslut kan alltid på eget initiativ skicka in underlag till förvaltningsrätten. Du behöver inte skicka in underlag som du redan skickat in till den myndighet som fattat det överklagade beslutet. Dessa handlingar har förvaltningsrätten tillgång till.

Kan jag skicka in handlingar på mitt språk?

Språket i förvaltningsrätten är svenska. Du kan skicka in handlingar som är skrivna på ett annat språk till förvaltningsrätten, som då tar ställning till om förvaltningsrätten ska låta översätta handlingarna.

Det står att jag ”ges tillfälle att yttra mig” i en skrivelse från förvaltningsrätten. Vad innebär att yttra sig?”

Ett yttrande är oftast en skrivelse som skickas eller lämnas in till förvaltningsrätten. Att du ges tillfälle att yttra dig betyder att du har möjlighet att ge din syn på saken - men du måste inte.

Om du inte yttrat dig inom den tid som står i skrivelsen kan förvaltningsrätten avgöra målet ändå.

Vad händer om jag inte yttrar mig i tid?

Om du inte yttrat dig inom tiden som angetts i skrivelsen från förvaltnings­rätten kan förvaltningsrätten ändå komma att avgöra målet.

Kan jag få ytterligare tid på mig att yttra mig?

Om du önskar förlängd tid för yttrande ska du ta kontakt med förvaltnings­rätten och framföra detta önskemål. Förvaltningsrätten tar sedan ställning till om förlängd tid kan beviljas.

Kan jag muntligen återkalla mitt överklagande?

Nej, en återkallelse av ett överklagande ska ske skriftligen.

Kan jag få del av handlingarna i mitt mål och kostar det något?

Kopior av de handlingar som förvaltningsrätten anser att du som part behöver ta del av skickas automatiskt till dig. Parterna i ett mål får alltid beslutet/domen när målet är avslutat. Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för sådana handlingar som skickas automatiskt till dig som part under tiden som målet pågår. Du som part kan också efter begäran få ut ett exemplar av de flesta handlingarna i målet. Detta är avgiftsfritt. Avgift kan tas ut av förvaltningsrätten t.ex. när nytt ombud eller part på nytt begär ut handlingar i akten.

Kan jag företräda mig själv eller måste jag ha ett ombud?

Du väljer själv om du vill föra din talan själv eller om du vill att ett ombud gör det. Om du låter ett ombud företräda dig hos förvaltningsrätten kan denne behöva styrka sin rätt att utföra detta genom en skriftlig fullmakt.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en annan person rätt att göra något för din räkning. Fullmakten är oftast skriftlig, men kan också vara muntlig. Av en fullmakt ska framgå vad den andra personen har rätt att göra i ditt namn, t.ex. att han eller hon har rätt att företräda dig i ett visst mål hos förvaltningsrätten.

Kan jag få ett rättshjälpsbiträde eller ett offentligt biträde?

Förvaltningsrätten har ett utredningsansvar, vilket innebär att den ska se till att frågan i målet blir tillräckligt utredd. Med hänsyn till rättens utrednings­ansvar är det i de flesta fall inte nödvändigt med rättshjälp genom ett rättshjälpsbiträde, det vill säga en jurist som hjälper en enskild att föra talan och som till allra största delen betalas av staten. Rättshjälp är därför mycket ovanligt inom förvaltningsprocessen. Vill du veta mer om rättshjälp finns det information om detta på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

I mål och ärenden om t.ex. tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka och mål om avvisning eller utvisning förordnar förvaltningsrätten eller myndigheten som regel ett offentligt biträde åt den enskilda. Till offentligt biträde får förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget.

Om du inte har rätt till offentligt biträde eller rättshjälp och ändå vill ha hjälp med att föra din talan får du på egen hand skaffa dig ett biträde eller ombud, t.ex. en advokat. Ett sådant ombud måste du betala själv.

Kan jag byta ombud eller offentligt biträde?

Du har alltid rätt att byta ombud. Om du fått ett offentligt biträde har du under vissa förhållanden rätt att byta offentligt biträde. För att byta måste du ansöka om ett byte hos förvaltningsrätten och motivera varför du behöver byta. Det krävs ganska mycket för att förvaltningsrätten ska tillåta ett byte av offentligt biträde.

Muntlig förhandling

Kan jag få komma till förvaltningsrätten och lägga fram de skäl jag har för mitt överklagande?

Du har alltid rätt att begära att förvaltningsrätten håller en muntlig förhandling dit du och din motpart får komma och muntligen lägga fram er sak för förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten tar därefter ställning till om muntlig förhandling ska hållas.

Hur hittar jag till förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten i Stockholm ligger på Tegeluddsvägen 1. Här har vi samlat information som hjälper dig att hitta rätt när du kommer till förvaltningsrätten för att vara med på en förhandling eller när du på annat sätt besöker eller kontaktar oss.

Kan jag få ersättning för att vara med på en muntlig förhandling?

Ersättning till part medges endast i undantagsfall. Vid den muntliga förhandlingen frågar oftast ordföranden om du har haft några kostnader som du vill ha ersättning för. 

Kan jag få pengar i förväg till tåg- eller bussbiljett för att komma till den muntliga förhandlingen?

Du kan i vissa fall få hjälp med biljetter för resa till förvaltningsrätten redan innan förhandlingen. Kontakta förvaltningsrätten om du behöver hjälp med detta.

Avgörande

Vilken utgång kan jag vänta mig att det blir i mitt mål?

Det går inte att svara på detta förrän målet är avgjort. När målet är avgjort kommer du att få domen skickad till dig.

Hur lång tid tar det innan mitt mål blir avgjort?

Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Här hittar du ungefärliga handläggningstider för de vanligaste målkategorierna. Att angivna handläggningstider är ungefärliga innebär att det kan ta både kortare och längre tid att avgöra det enskilda målet.

Varför blev utgången i målet som den blev?

Skälen framgår av domen. Förvaltningsrätten har inte möjlighet att ge någon förklaring utöver vad som framgår av domen. Om du uppfattar domen som oklar eller svår att förstå kan du kontakta förvaltningsrätten för att få skälen förklarade för dig

Vad betyder laga kraft?

Det betyder att beslutet eller domen inte längre kan överklagas. I vissa fall är det också först då som beslutet eller domen kan verkställas.

Måste jag skicka in delgivningskvittot?

Nej, det går även bra att ringa till förvaltningsrätten och berätta att du tagit del av det som skulle delges.

Hur överklagar man förvaltningsrättens dom och vart och när ska överklagandet skickas?

Det framgår av överklagandehänvisningen som finns som en bilaga till domen.

Övrigt

Vad kan jag göra om myndigheten inför sitt beslut begått något fel?

Du kan kontakta den myndighet som har tillsynsansvar över besluts­myndigheten. Förvaltningsrätten har inte något tillsynsansvar. Om felaktigheterna har medfört att ärendet t.ex. inte är tillräcklig utrett (och om det inte endast handlar om en mindre del som kan åtgärdas hos förvaltnings­rätten) kan förvaltningsrätten upphäva beslutet och skicka tillbaka det till beslutsmyndigheten för ny handläggning. Vid ett överklagande prövar förvaltningsrätten annars endast vem som har rätt i sak och inte om handläggningen hos beslutsmyndigheten varit korrekt.

Enligt ett beslut från en myndighet ska jag betala pengar. Måste jag betala direkt eller kan jag vänta tills förvaltningsrätten fattat beslut i mitt mål?

Detta kan den myndighet som fattat beslutet att du ska betala svara på.

Uppdaterad
2024-01-08