Frågor & svar

Här finns svar på några vanliga frågor i pågående mål vid Högsta domstolen.

Vem svarar på frågor om pågående mål?

I första hand kontaktas växeln, 08-561 666 00. Om du har målnumret, ha gärna det i beredskap. Du blir kopplad vidare till den beredningsenhet som har hand om målet.

Hur gör jag för att begära anstånd?

Kontakta domstolen skriftligen eller per telefon. Domstolshandläggaren, beredningsjuristen och justitiesekreteraren kan bevilja anstånd. I sista hand kan frågan om anstånd föredras för ett justitieråd.

Vad innebär det att det krävs prövningstillstånd?

Det innebär att Högsta domstolen inte prövar alla överklagade avgöranden. Domstolen prövar ett mål om det är av vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för en prövning, t.ex. att hovrätten har gjort ett grovt förbiseende eller misstag. Endast i cirka två procent av alla mål meddelas prövningstillstånd.

Hur lång tid tar det innan Högsta domstolen beslutar om prövningstillstånd meddelas eller inte?

Högsta domstolens strävan är att dessa beslut ska fattas så snart som möjligt. I allmänhet meddelas beslut i frågan om prövningstillstånd inom ett par månader från det att överklagandet kom in till domstolen.

Om prövningstillstånd meddelas, hur lång tid tar prövningen därefter?

Som regel avgörs målet cirka 1 år från det att målet kom in. Flera faktorer, bl.a. målets karaktär, kan påverka tiden.

Hur vet jag när Högsta domstolens avgörande kommer att meddelas?

Prövningstillstånd: Ett avslag på begäran om prövningstillstånd expedieras när beslutet är fattat.

Dom och slutligt beslut: Högsta domstolen upplyser normalt inte i förväg vilken dag en dom eller beslut kommer att meddelas. När ett mål avgörs av fem ledamöter brukar dock parterna underrättas genom att ett s.k. domsmeddelande skickas två dagar innan avgörandet meddelas.

Kan jag få ut handlingar i ett mål som pågår i Högsta domstolen?

Ja, normalt går det bra. Ibland är dock handlingar helt eller delvis sekretessbelagda och då kan de inte lämnas ut.

Varför prövar Högsta domstolen inte alla överklaganden?

Huvudregeln är att prövningstillstånd bara lämnas om Högsta domstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att hovrätten kanske borde ha dömt på ett annat sätt räcker därför inte för att Högsta domstolen ska ta upp målet och pröva det.

Vilket underlag har Högsta domstolen då den avgör frågan om det ska meddelas ett prövningstillstånd?

Högsta domstolens prövning utgår från överklagandet av hovrättens beslut och de skäl och omständigheter som anförs i överklagandet.

Högsta domstolen tar alltid in underrätternas akter. Det innebär att Högsta domstolen har tillgång till alla handlingar som har getts in i målet i tingsrätten, hovrätten och i Högsta domstolen.

Kan jag överklaga Högsta domstolens avgörande?

Nej, Högsta domstolen är sista instans bland de allmänna domstolarna.

Uppdaterad
2019-09-17