Mål: 1937-22

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av regeringsbeslut angående överklagande av Energimarknadsinspektionens beslut om förlängning av nätkoncession för en luftledning.