Dom i mål om återkrav av bostadstillägg

Mål: 3136-18
Felaktiga utbetalningar av bostadstillägg har ansetts orsakade av att den enskilde lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan även när beslutsmyndigheten haft tillgång till korrekt information hos en annan myndighet men dessa uppgifter faktiskt inte har tillförts ärendet. Även fråga om ett i en journal antecknat ställningstagande utgör ett överklagbart beslut.

Bostadstillägg kan lämnas till bl.a. den som får hel allmän ålderspension och betalas då ut av Pensionsmyndigheten. Om bostadstillägg har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp på grund av att den försäkrade har lämnat oriktiga uppgifter, ska Pensionsmyndigheten besluta om återbetalning av det som har betalats ut för mycket. För att återkrav ska kunna beslutas krävs alltså att det finns ett orsakssamband mellan de oriktiga uppgifterna och den felaktiga utbetalningen.

Pensionsmyndigheten konstaterade att en person fått för mycket i bostadstillägg till följd av att han inte uppgivit sitt fastighetsinnehav i sin ansökan om bostadstillägg. Myndigheten bedömde dock att det saknades förutsättningar för återkrav med hänvisning till att myndigheten hade möjlighet att elektroniskt hämta in registeruppgifter från Skatteverket avseende fastighetsinnehav men av misstag inte fört in de korrekta uppgifterna i ärendet. Ställningstagandet antecknades i den försäkrades journal.

Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade Pensionsmyndighetens ställningstagande att inte kräva tillbaka det som betalats ut för mycket.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det i journalen antecknade ställningstagandet hade faktiska verkningar för den försäkrade och därmed utgjorde ett överklagbart beslut.

När det gäller förutsättningarna för återbetalning uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att det förhållandet att Pensionsmyndigheten via en annan myndighet hade tillgång till korrekta uppgifter inte innebar att det saknades ett orsakssamband mellan de oriktiga uppgifterna och de felaktiga utbetalningarna när de korrekta uppgifterna rent faktiskt inte tillförts ärendet. Den försäkrade var därför återbetalningsskyldig.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde dessutom vissa ytterligare uttalanden avseende tolkningen av reglerna i socialförsäkringsbalken om återbetalning av erhållna ersättningar och myndigheternas utredningsansvar i ärenden om förmåner.

Målet återförvisades till Pensionsmyndigheten för prövning av frågan om eftergift.