Carl Julius Törnberg

E.o. (extra ordinarie) landskanslisten Carl Julius Törnberg i Kristianstad dömdes av hovrätten 1898.

Bakgrund

Carl Julius Törnberg föddes den 7 augusti 1857 i Christianstads stadsförsamling (Heliga Trefaldighets församling) den 7 augusti 1857 som son till hovrättskommissarien Svante F Törnberg och dennes hustru Maria. Carl Julius gifte sig 1881 med Johanna, född 1859 och makarna fick tio barn, det yngsta 1901 efter frigivningen (se nedan). Carl Julius är antecknad som ” Skrifvare e.o. Landskanslist”, vilket innebar att han var visstidsanställd i länsstyrelsen. Efter att ha flyttat inom församlingen är familjen från 1893 skriven i fattighuset där Carl Julius från 1892 var anställd med uppgift att upprätthålla sysslan som fattigvårdsbokhållare.

Hovrättens avgörande

Carl Julius dömdes den 13 juni 1898 av Kungliga Hovrätten över Skåne och Blekinge till fyra års straffarbete för förfalskning och förskingring efter ett avgörande från Kristianstads rådhusrätt den 16 maj samma år. Hovrätten bestod av ”Herr Presidenten Liljestråle, Herr hofrättsrådet Bruzelius, assessorn von Sydow och Adjungerade ledamoten Fiskalen Friherre Cederström”.

Carl Julius hade under åren 1893-1898 begått brotten i tjänsten som fattigvårdsbokhållare. Det rörde sig om medel som han hade ”tillgripit och förskingrat” från fattigvården efter att ha omhändertagit medlen. Till detta kom att han hade försökt att dölja sina brott genom att förfalska räkenskaper. Det undandragna beloppet uppgick till 3 871 kr 60 öre. Dessutom blev han avsatt från sin tjänst och förklarad vara medborgerligt förtroende förlustigt under tre år. Som ett förtydligande angavs att han även blev förklarad ”ovärdig att i Rikets tjenst vidare utnyttjas”. Genom utslaget blev Carl Julius också ålagd att betala skadestånd motsvarande det undandragna beloppet med avräkning för vad som kunde utgå från en försäkring, som han ställt som säkerhet.

Carl Julius verkställde straffet på Malmö centralfängelse och blev frigiven år 1900. Enligt registerkortet från fängelset beskrivs han vara av ordinär kroppsbyggnad samt ha gråsprängt hår och skägg, blå ögon, rak näsa, vanlig mun samt vara 156 cm lång. Andra utmärkande kännetecken var ärr över högra ögat och på högra lillfingret.

Foto av Carl Julius Törnberg taget vid hans frigivning 1900.
Foto taget av Carl Julius Törnberg vid hans frigivning 1900.

Carl Julius vidare öden

Efter Carl Julius frigivning flyttade familjen runt mellan olika församlingar i närheten av Kristianstad (Vä och Norra Åsum). Senare bosatte sig Carl Julius med familj i stadsdelen Östermalm i Kristianstad. Det finns inga noteringar om att Carl Julius återföll i brott. Genom förordnandet om förlust av medborgerligt förtroende var han en tid efter utslaget förbjuden att inneha allmän tjänst och det är oklart vad han arbetade med; i kyrkböckerna behöll han sin titel som f.d. landskontorist. Man kan anta att brottet medförde att han tappade rejält i anseende i Kristianstad, som var en liten stad. Vad som talar för detta är att brottet förskingring ofta innehåller ett stort mått av sviket förtroende, vilket kan få människor i omgivningen att ta avstånd. Till detta kommer att Carl Julius genom faderns yrke som hovrättskommissarie bör ha ansetts komma från en finare familj, vilket gjort att prestigeförlusten rimligen bör ha blivit påtaglig .Carl Julius verkar dock ha hållit ihop familjen. Makarna fortsatte att leva tillsammans och flera av barnen bodde kvar i föräldrahemmet. Det verkar ha gått bra för barnen; de som är bosatta i hemmet tituleras som bokhållare, bokhandelsbiträde, kamrer, kontorist och ritare. Makarna avled, hustrun 1935 och Carl Julius 1937, den senare av ”maramus senilis” (kraftnedsättning pga. hög ålder). Familjegraven ligger på Östra begravningsplatsen i Kristianstad.

Hur ett hovrättsråd i dag ser på hovrättens utslag 1898

Förskingringsbrottet som Carl Julius dömdes för gällde ett belopp på omkring 3 800 kr, vilket var betydande. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga årslönen för en fabriksarbetare 1898 uppgick till mellan 879 och 892 kr. Den genomsnittliga årslönen för en manlig jordbruksarbetare uppgick till 202 kr samma år. Omräknat till nutida förhållanden motsvarar det undandragna beloppet flera miljoner kronor. I dag gäller att förmögenhetsbrott som uppgår till fem prisbasbelopp (cirka 240 000 kr) bedöms som grova brott och har ett straffvärde på minst sex månaders fängelse. Om det rör sig om belopp på arton förhöjda prisbasbelopp (omkring 890 000 kr) är praxis att straffvärdet, sett enbart till beloppet, uppgår till ett års fängelse (se rättsfallet NJA 2013 s. 654). För brott med minst ett års straffvärde finns en presumtion för fängelse även för tidigare ostraffade personer. Förutom storleken på det undandragna beloppet hade Carl Julius gjort sig skyldig till förfalskning. Så även idag hade han dömts till ett långt fängelsestraff.

Ordförklaringar

  • Förlust av medborgerligt förtroende = (att bli dömd till vanfrejd) var en särskild rättsverkan som kunde bestämmas med stöd av 2 kap. 19 § i 1864 års strafflag. Ett sådant förordnande innebar att den dömde inte kunde inneha allmän tjänst eller annan tjänst som krävde god frejd. Han eller hon fick inte heller vittna (XVII. Cap. 7 § Rättegångsbalken i 1734 års lag), se nedan om jäv.
  • Hovrättskommissarie = en tjänsteman i hovrätten som hade till uppgift att bl.a. fungera som ombud med uppgifterna att ge in handlingar, bevaka frister, hålla sig informerade om målens gång och lösa ut domar och beslut.

Källor

Kungl Hovrätten över Skåne och Blekinge, utslag i brottmål den 13 juni 1898, B II c, 1898

Kyrkoarkiven i Heliga trefaldighets församling, (Christianstads stadsförsamling), Vä, och Norra Åsum

1900 års folkräkning

Artikel i Sydsvenska Dagbladet den 16 maj 1898

Artikel i Ängelholms tidning den 18 juni 1898

Registerkort med fotografi vid frigivningen 1900 från Malmö Straffängelse, nr 5669, nr 243 i stamrullan och nr 765 i porträttrullan

gravar.se/forsamling/kristianstads-pastorat/ostra-begravningsplatsen/12i/johanna-tornberg-a8e86

Wages, cost of living and national income in Sweden 1860-1930. Vol. 2, Wages in Swe-den 1860-1930 / by Gösta Bagge, Erik Lundberg, Ingvar Svennilson. P. 1, Manufactu-ring and mining volym 1 s. 48 och volym 2 s. 114

Wages, cost of living and national income in Sweden 1860-1930 Vol. 2 Wages in Swe-den 1860-1930 / by Gösta Bagge, Erik Lundberg, Ingvar Svennilson. P. 2, Government and municipal services, agriculture and forestry, the general movement of wages in Sweden 1860-1930.

Uppdaterad
2022-05-12