Johan Petter Lorentz Brolin

Kringstrykaren, plåtslagaren och skärsliparen m.m. Johan Petter Lorentz Brolin från skånska landsbygden dömdes av hovrätten 1878.

Bakgrund

Johan Petter Lorentz Brolin var född den 10 maj 1850 i Blentarps socken, Malmöhus län. Fadern var Lorents Brolin (1818-1890), i kyrkoboken benämnd vallackare. Fadern, liksom flera av Johan Petters halvbröder, var kända spelmän. Johan Petters farfar tjänstgjorde under första halvan av 1800-talet som ”nattman”, dvs. bödel. Johan Petter synes inte ha utövat eventuella musikaliska talanger utan tillbringade stora delar av sitt liv som kringvandrande eller i fängelse. Han var gift flera gånger och 1878 hade han fått ett barn tillsammans med sin ”fästeqvinna” Elvira Johansson, i husförhörslängderna angiven som ”kringstrykerska” eller piga. Barnet som hon fick med Johan Petter var hennes tredje utom äktenskapet, det första hade hon fått redan som sjuttonåring 1872. Johan Petter tituleras på olika sätt vid de tillfällen då han lämnar avtryck i registren genom att han anges som ”kringstrykare” eller med olika yrken, såsom plåtslagare och skärslipare.

Hovrättens avgörande

Johan Petter dömdes den 9 april 1878 av Kungl. Hovrätten över Skåne och Blekinge till sju års straffarbete för fjärde resan stöld samt att i tio års tid utöver den ådömda strafftiden vara förlustig medborgerligt förtroende. Det var alltså inte första gången som Johan Petter stod inför rätta. Hovrätten bestod av ”Herr Hovrättsrådet, Riddaren Gyllensköld, Assessorerna Nilsson och Lundvall”.

Det rörde sig om två underrättsavgöranden som prövades av hovrätten. Det ena avgörandet hade meddelats av Luggude Häradsrätt. Brottet bestod i att Johan Petter natten mellan den 12 och 13 oktober 1877 tillsammans med en enligt uppgift till Amerika avviken person vid namn Hellberg hade förövat inbrott hos Åboen Bengt Nilsson i Frillestad, som ligger sydöst om Påarp i nuvarande Helsingborgs kommun. Johan Petter hade erkänt att han varit delaktig på så sätt att han höll vakt vid den ”nära invid gående landsvägen---medan bemälde Hellberg genom ett med våld öppnat fönster tillgripit gods, i enlighet med förut träffad öfverenskommelse---”. Vad som tillgreps var persedlar.

Det andra avgörandet hade meddelats av Torna Häradsrätt som hade dömt Johan Petter för att natten till den 4 november 1877 från Undantagsmannen Ola Olsson i Norretorp gjort sig skyldig till stöld medelst inbrott. (Platsen är belägen utanför Södra Sandby i nuvarande Lunds kommun). Häradsrätten gjorde bedömningen att det inte var styrkt att Johan Petter själv hade förövat gärningen men det ansågs i stället bevisat att han ”åtminstone med råd eller dåd främjat förenämnd---inbrottsstöld---”. Hovrätten gjorde här en annan bedömning på så sätt att det inte ansågs styrkt mer än att Johan Petter ”med vetskap om den olofliga åtkomsten tagit brottslig befattning med det tillgripna godset---”.

Straffet enligt utslaget den 9 april 1878 verkställdes på Långholmens straffängelse i Stockholm med början den 13 april 1878 och Johan Petter blev frigiven 1885.

Vid frigivningen beskrivs Johan Petter bland annat som 5,61 fot lång med ordinär kroppsbyggnad och som andra utmärkande tecken anges ”koppärrig, ett ärr över högra ögonbrynet och ett dito på vänstra smalbenet, flera ärr på ryggen”.

Foto av Johan Petter Lorentz Brolin taget vid hans frigivning 1885.

Johan Petters vidare öden

Johan Petter levde efter frigivningen ett kringflackande liv. Under 1887 omtalas han i tidningarna för att grovt ha misshandlat en fångvaktare under en fångtransport på ett tåg och därefter rymt. I tidningarna beskrivs han som brutal men tämligen obegåvad eftersom han och en kumpan trots idoga försök på flera platser inte lyckats stjäla för flykten nödvändigt transportmedel i form av häst och vagn. Under 1908-1914 var Johan Petter gift med fiskhandlerskan Annette Sofia, född 1870, och med henne bosatt i Rebbelberga och Munka-Ljungby församlingar i nordvästra Skåne. Under 1913 dömdes han av hovrätten för femte resan stöld, även denna gång till straffarbete.

Johan Petter slutar sina dagar 1926 i Ryssby i Kronobergs län. Han var då skriven i Munka-Ljungbys församling, till yrket angiven som ”skärslipare, folk man” och upptagen i församlingsboken i registret över obefintliga. Johan Peter hade påträffats avliden i ett ”höränne” (höloft). Dödsorsaken bedömdes sannolikt vara hjärtslag.

Foto av Johan Petter Lorentz Brolin taget vid hans frigivning 1877.
Foto av Johan Petter Lorentz Brolin taget vid hans frigivning 1877.

Hur ett hovrättsråd i dag ser på utslaget 1878

Hovrätten prövade två överklaganden. Idag hade detta skett i två separata mål i hovrätten (se 30 kap. 3 § tredje stycket brottsbalken). I det första avgörandet när han höll vakt hade han förmodligen bedömts vara gärningsman och dömts till minst ett års fängelse för inbrottsstöld (se rättsfallet NJA 2006 s. 535 och 8 kap. 4 a § brottsbalken). Vad som avhandlades i det andra avgörandet i form av den efterföljande hanteringen av stöldgodset hade med nuvarande lagstiftning rubricerats som häleri enligt 9 kap. 6 § brottsbalken. Brottet hade idag bedömts ha ett straffvärde, beroende på godsets värde, på uppskattningsvis ett par månader. Med hänsyn till återfallet i brott hade påföljden för de två brotten idag förmodligen blivit två separata fängelsestraff.

Ordförklaringar

  • Fot = längdmått motsvarande 30,48 cm
  • Förlust av medborgerligt förtroende = (att bli dömd till vanfrejd) var en särskild rättsverkan som kunde bestämmas med stöd av 2 kap. 19 § i 1864 års strafflag. Ett sådant förordnande innebar att den dömde inte kunde inneha allmän tjänst eller annan tjänst som krävde god frejd. Han eller hon fick inte heller vittna (XVII. Cap. 7 § Rättegångsbalken i 1734 års lag), se nedan om jäv.
  • Luggude härad = motsvaras i dag av Helsingborgs, Höganäs och Bjuvs kommuner samt del av Svalövs kommun (källa Wikipedia).
  • Persedlar = kläder
  • Resan = var i 1864 års strafflag en benämning på i vilken ordning ett brott var begånget i förhållande till tidigare brott. Återfall, andra, tredje etc, resan kunde ses både som en försvårande omständighet som påverkade rubriceringen och som en särskild grund för straffskärpning inom föreskrivna intervaller för strafftider.
  • Torna härad = motsvaras idag av delar av Lunds kommun, Lomma kommun, Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Sjöbo kommun (källa Wikipedia).
  • Undantagsman = en person som hade överlåtit egendom men bodde kvar på egendomen och hade sin försörjning, undantag, garanterad av den nye ägaren.
  • Vallackare = den som hade till uppgift att kastrera hästar.
  • Åbo = en person som innehade egendom med ärftlig besittningsrätt och som fick bruka jorden så länge han betalade för brukandet.

Källor

Kungl Hovrätten över Skåne och Blekinge, utslag i brottmål den 9 april 1878, 2: a avd, serie B II b, 1878

Birgitta Svensson, Bortom all ära och redlighet, akademisk avhandling 1993

Kyrkoarkiven i Blentarp, Skårby, Rebellberga, och Munka-Ljunby församlingar

Sveriges folkräkningar 1910

Lorensarna från Abbeskås, web.arcive.org/web/20060716033838/http://home8.swipnet.se/~w-82627/Lorensarna.htm

Artikel i Norra Skånes tidningar den 3 februari 1887

Artikel i Blekinge läns tidning den 4 februari 1887

Registerkort med fotografi vid frigivningen 1877 från Malmö Straffängelse, nr 439, nr 450 i stamrullan och nr 82 i porträttrullan

Registerkort med fotografi vid frigivningen 1885 från Långholmen Straffängelse, nr 2598, nr 5595 i stamrullan och nr i porträttrullan

Uppdaterad
2022-05-12