Organisationen Sveriges unga muslimer ska återbetala statsbidrag

Sveriges unga muslimer ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag. Orsaken är att organisationen har brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom. Däremot är det av formella skäl inte möjligt att avslå organisationens ansökan för år 2017.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har avslagit Sveriges unga muslimers ansökan om statsbidrag för år 2017 med hänvisning till att organisationen har brustit i kravet på att respektera demokratins idéer. Myndigheten har också beslutat att kräva tillbaka utbetalningar för tidigare år.

Kammarrätten har vid sin prövning kommit fram till att myndighetens utredning visar att Sveriges unga muslimer och dess medlemsföreningar har bjudit in flera olämpliga föreläsare. Det har också funnits företrädare för organisationen som har uttalat sig i strid med demokratins idéer. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att de åtgärder som organisationen har vidtagit för att åtgärda bristerna inte har varit tillräckliga.

Kammarrätten fastställer därför Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors beslut om återkrav och återbetalning.

Men när det gäller ansökan för år 2017 konstaterar kammarrätten att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inte har kunnat avslå ansökan på nytt. Orsaken är att myndigheten är bunden av Förvaltningsrätten i Stockholms ställningstaganden i ett tidigare avgörande från år 2017.

Kontaktpersoner:
Daniel Sjölund, kammarrättsråd och referent, e-post daniel.sjolund@dom.se
Maria Erlandsson, kommunikatör, e-post maria.u.erlandsson@dom.se

Faktaruta

Av 8 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer framgår att bidrag endast får lämnas till en organisation som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.