Överklaga till kammarrätten

Om du är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga den till kammarrätten.

I förvaltningsrättens dom står det inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska klaga. Du måste göra ditt överklagande skriftligt.

Detta ska överklagandet innehålla

I överklagandet ska du tala om vilket avgörande du överklagar och på vilket sätt du vill att kammarrätten ska ändra det. Om målet kräver prövningstillstånd ska du tala om varför du anser att kammarrätten ska ge prövningstillstånd. Du bör även skriva vilka bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis. I skrivelsen bör du också berätta vad du vill att kammarrätten ska känna till och ta hänsyn till. I bilagan till förvaltningsrättens dom kan du läsa mer om hur du ska göra.

Du behöver inte skicka in material som redan skickats till förvaltningsrätten. Allt material som förvaltningsrätten haft tillgång till följer med till kammarrätten.

Förhandling pågår

Vilken domstol ska överklagandet skickas till?

Du ska alltid skicka in överklagandet till den förvaltningsrätt som meddelat domen. Förvaltningsrätten kontrollerar om överklagandet kommit in i rätt tid, och skickar det vidare till kammarrätten.

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Det står i domen hur lång tid du har på dig för att överklaga. I många fall är det tre veckor som gäller, från det att du fått del av domen. Men i till exempel skattemål och socialförsäkringsmål har man oftast två månader på sig att överklaga.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Vad händer om ingen överklagar?

Om ingen av parterna klagar på domen vinner den laga kraft. Det innebär att den inte längre kan ändras av en högre domstol, och det som står i den kan genomföras.

Prövningstillstånd till kammarrätten

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp målet. Om kammarrätten inte ger sådant tillstånd kommer förvaltningsrättens dom att stå fast. Det framgår av domen om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra.

I vissa mål, till exempel mål om vård enligt LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare), behövs inget prövningstillstånd. Det innebär att kammarrätten alltid tar upp sådana mål som överklagas.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:

 • När kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt.
 • Om det behövs för att kammarrätten ska kunna bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt.
 • Om det är viktigt att kammarrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
 • När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet, till exempel att förvaltningsrätten har begått ett allvarligt fel i handläggningen.

Efter att två eller tre domare gått igenom handlingarna i målet avgör de om prövningstillstånd ska ges.

Överklaga till Migrationsöverdomstolen

I Kammarrätten i Stockholm finns Migrationsöverdomstolen som överprövar utlännings- och medborgarskapsmål. Migrationsöverdomstolen är sista instans i dessa mål. Migrationsöverdomstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Det är bara i vissa fall som ett avgörande kan ge sådan vägledning. Det finns därför inte någon rätt att få ett överklagande av en migrationsdomstols dom eller beslut prövat av Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål behövs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen får in ett stort antal ansökningar om prövningstillstånd varje år. Det är endast i ett begränsat antal av dessa mål som det meddelas prövningstillstånd.

I följande fall kan Migrationsöverdomstolen meddela prövningstillstånd

 • Prövningstillstånd av prejudikatskäl
  Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas behov av ett avgörande (prejudikat) som kan ge vägledning för migrationsdomstolar och myndigheter i hur andra liknande fall ska bedömas i fortsättningen.
 • Prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl
  Synnerliga skäl för prövningstillstånd kan vara att utgången i migrationsdomstolen beror på ett grovt förbiseende eller misstag. Det kan till exempel handla om att domstolen har tillämpat fel lag eller att ett beslut har fattats av någon som inte har haft behörighet att fatta beslutet.

  Att ett mål är viktigt för en enskild är däremot inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett överklagande.

Att migrationsdomstolen skulle kunna ha dömt på ett annat sätt är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.

Uppdaterad
2022-02-28