Frågor och svar

En enskild part kan i vissa fall beviljas rättshjälp eller offentligt biträde. I det stora flertalet av mål i kammarrätten är det dock sällsynt att förutsättningarna för rättshjälp är uppfyllda. Det hänger samman med att kammarrätten har ett relativt stort ansvar för målens utredning, vilket minskar den enskildes behov av juridisk hjälp.

Om man som part kallats till en muntlig förhandling, och i samband med den haft vissa kostnader för resa och uppehälle, kan man få ersättning av domstolen. Vittnen kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Har du blivit kallad till en förhandling kan du ringa till kammarrätten för att få svar på vad som gäller i ditt fall.

Syftet med delgivning är att kammarrätten skall få bevis om att en person har fått en viss handling. Kammarrätten tillämpar ofta en ordning som kallas förenklad delgivning. För att förenklad delgivning skall få användas, krävs att kammarrätten har skickat en blankett med rubriken "Viktig information om förenklad delgivning" till Dig. Förenklad delgivning går till på så sätt att kammarrätten först skickar en handling till Din senast kända adress. Närmast följande arbetsdag skickar kammarrätten ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Du anses vara delgiven två veckor efter det att handlingen skickats, förutsatt att kontrollmeddelande skickats på föreskrivet sätt.

Exempel 1
Den 10 mars skickar kammarrätten en dom till din hemadress. Dagen efter, det vill säga den 11 mars, skickas ett kontrollmeddelande där det står att kammarrätten har skickat domen till dig. Du kommer att anses vara delgiven domen den 24 mars. Om det av bilaga till domen framgår att du har, exempelvis, tre veckor på dig att överklaga så skall överklagandet ha kommit in till kammarrätten senast den 14 april.

Exempel 2
Kammarrätten skickar en handling till dig den fredagen den 13 november. Av handlingen framgår att du skall yttra Dig "inom två veckor från den dag då du fått del av handlingen". Måndagen den 16 november skickas ett meddelande till dig där det står att kammarrätten har skickat handlingen till dig. Du anses vara delgiven handlingen den 27 november och yttrandet skall ha kommit in till kammarrätten senast den 11 december.

Om man är missnöjd med kammarrättens avgörande kan det överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Av överklagandet skall framgå vad man är missnöjd med och på vilket sätt man vill att domen eller beslutet skall ändras. Överklagandet lämnas/skickas till kammarrätten. För mål enligt lagen om elektronisk kommunikation är kammarrätten högsta instans och dessa kan följaktligen inte överklagas. För mål enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap är Migrationsöverdomstolen, som är en del av Kammarrätten i Stockholm, högsta instans. Dessa mål kan inte heller överklagas.

Ett överklagande skall innehålla följande uppgifter:

  • namn
  • yrke
  • personnummer eller organisationsnummer
  • postadress och adress till arbetsplats
  • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen
  • vilket beslut som överklagas
  • yrkande
  • omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet
  • om prövningstillstånd krävs, skall även anges de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd skall meddelas