Förbud mot produkter från Huawei står fast

Mål: 5222-21, 5223-21
Kammarrätten i Stockholm avslår Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

Kammarrätten har kommit fram till att det kan antas att radioanvändning kan orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-nätet. Post- och telestyrelsen har därför haft skäl att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i 5G-nätet. Detsamma gäller för villkor som innebär att en avveckling av befintliga produkter från Huawei ska vara genomförd senast den 1 januari 2025.

Kammarrätten anser att villkoren tillkommit på ett lagligt sätt och att de inte strider mot vare sig svensk eller internationell rätt.

– Sveriges säkerhet är ett synnerligt starkt intresse och Post- och telestyrelsens beslut grundar sig på ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot Sveriges säkerhet säger rättens ordförande lagmannen Anita Linder.

Elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation omfattar begreppet elektronisk kommunikation alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. Lagen innebär att det finns en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation, oberoende av plattform.

Kammarrätten är sista instans i mål enligt lagen om elektronisk kommunikation.