Hur avgörs ett mål?

När ett mål ska avgöras i kammarrätten krävs det i regel två eller tre juristdomare. Sammansättningen av de som dömer i kammarrätten ser olika ut beroende på vilken typ av mål eller fråga som handläggs. I några typer av mål, till exempel tvångsvårdsmål, deltar även två nämndemän som domare. I vissa mål, där domstolen prövar om kommunala beslut strider mot lagen, det vill säga laglighetsprövning, deltar två särskilda ledamöter som utses av Domarnämnden.

En jurist vid kammarrätten förbereder oftast ett skriftligt förslag till domen och håller en muntlig föredragning.