Vad händer när avgörandet har kommit?

I vissa mål såsom migrationsmålen, är Kammarrätten i Stockholm i egenskap av Migrationsöversdomstol, sista instans. Ett avgörande kan inte överklagas eller omprövas. Andra avgöranden än i migrationsmål kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen enligt överklagandehänvisning till avgörandet.