Vad krävs för att få prövningstillstånd?

Domstolen kan ge prövningstillstånd av följande skäl:

  • Kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten har dömt rätt.

  • Det går inte att bedöma om förvaltningsrättens avgörande är riktigt utan att prövningstillstånd ges (granskningsfall). Det kan till exempel handla om att det av domskälen inte i tillräcklig utsträckning framgår hur förvaltningsrättens har resonerat. Det kan också vara om målet är så omfattande eller på annat sätt komplicerat att en bedömning av riktigheten av det skälet svårligen låter sig göras.
  • Målet är av sådan art att det behövs en dom i högre instans som kan bli vägledande för hur andra domstolar ska döma i liknande mål i framtiden (prejudikat).
  • Det finns synnerliga skäl att ge prövningstillstånd för att pröva överklagandet.