Vilka uppgifter ska ett överklagande innehålla?

Ett överklagande ska innehålla:

 • Personnummer eller organisationsnummer.

 • Postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där han eller hon kan anträffas för delgivning genom stämningsman.

 • Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det.

 • E-postadress.

 • Förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne. Det kan till exempel vara uppgifter om tillfälliga adresser, längre resor och skiftarbete.

 • Uppgifter om motpart.

 • Vad som yrkas.

 • De omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.

 • Vilket beslut som avses.
 • Om prövningstillstånd krävs, ska även anges de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd ska meddelas.
 • Bevis som åberopas och vad bevisningen ska visa.