Domarutbildningen

Efter juristexamen samt notarieutbildning vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt kan du söka anställning som fiskal i kammarrätten.

Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare.

I kammarrätten har fiskalen bland annat ansvar för att bereda mål för avgörande och föredra förslag till dom eller beslut. Efter minst ett års tjänstgöring får fiskalen arbeta med dömande uppgifter, på eget ansvar eller tillsammans med andra domare, vid en förvaltningsrätt under totalt minst två års tid.

Efter fiskalsarbetet vid förvaltningsrätten återvänder fiskalen till kammarrätten för så kallad adjunktionstjänstgöring under ett år. Det innebär att fiskalen får döma tillsammans med andra domare i kammarrätten. Fiskalen är under det året tillförordnad (tf.) kammarrättsassessor.

Utbildning

Under tjänstgöringstiden genomgår fiskalen ett utbildningsprogram för unga domare. Utbildningen ger tillfälle till att fördjupa kunskaperna inom olika ämnesområden och utbyta erfarenheter med kollegor från andra domstolar. Fiskalstjänstgöringen ger vana att som ordförande leda förhandlingar och se till att mål och ärenden blir tillfredsställande utredda samt kunskap om hur man sammanställer allt som behövs för ett avgörande i en dom eller ett beslut.

Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas fiskalen till kammarrättsassessor. En kammarrättsassessor kan gå vidare till anställning som domare, till exempel i förvaltningsrätt. Assessorn kan även söka sig till andra kvalificerade juridiska arbeten. Vanliga arbeten för en assessor är bland annat arbete som justitiesekreterare, dvs. föredragande i till exempel Högsta förvaltningsdomstolen, eller olika offentliga uppdrag såsom arbete vid Regeringskansliet, riksdagsutskotten, kommittéväsendet och Domstolsverket. Det finns även assessorer som arbetar som åklagare eller som biträdande jurister vid advokatbyråer.

Anställning

Kammarrätten i Stockholm anställer ungefär 15-18 fiskaler varje år, normalt uppdelade på sex antagningstillfällen. Sista dag för ansökan är sista dagen i den ojämna månad som föregår respektive antagningstillfälle.

Sista dag för ansökan:
Januari - 30 november
Mars - 31 januari
Maj - 31 mars
Juli - 31 maj
September - 31 juli
November - 30 september

Vid varje tillfälle avser antagningen i första hand sökande som kan påbörja sin anställning inom fyra månader från antagningstillfället. Detta innebär att den som tidigast kan tillträda den 1 maj inte bör söka tidigare än januariantagningen. Ansökan sker på en särskild blankett (se länk längst ned på den här sidan) och skickas antingen per e-post till kammarrattenistockholm@dom.se eller per post till Kammarrätten i Stockholm, Box 2302, 103 17 Stockholm. Märk gärna ansökan med ”Fiskalsansökan”.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas kopia av gymnasiebetyg, examensbevis och betyg över notarietjänstgöring samt övriga handlingar som sökanden anser relevanta för den sökta tjänsten. I ansökan ska också anges namn på referenser. För sökande som inte har avslutat sin notarietjänstgöring vid ansökningstillfället inhämtar kammarrätten en preliminärbedömning av sökandens lämplighet för fortsatt domarutbildning från lagmannen vid den underrätt där sökanden genomför sin notarietjänstgöring. Kammarrätten hämtar sedan in muntliga referenser på ett urval av sökandena. Det är vanligt att lagmannen eller enhetschefer/chefsrådmän som sökanden arbetar/har arbetat med kontaktas. Men även andra referenspersoner kan komma att kontaktas.

Ansökan sker på en särskild blankett, se längst ned på den här sidan.
Läs mer om kravprofilen nedan.

Intervjuer

Efter genomgång av sökandenas ansökningshandlingar och inhämtade referenser beslutar presidenten vem eller vilka som ska kallas till intervju. Antalet kallade bestäms utifrån kammarrättens behov av fiskaler de närmaste månaderna. När intervjuerna har hållits fattas beslut om vem eller vilka som ska anställas. De som varit på intervju får besked per telefon. Övriga sökande meddelas per e-post eller per post. En ansökan ligger kvar i sex månader från inkomstdatum. En sökande som önskar komplettera sin ansökan med ytterligare vitsord eller referenser kan göra det genom att kontakta kammarrätten. Ansökan kan också förlängas för ytterligare sex månader om så begärs.

För ytterligare information:

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av de administrativa fiskalerna. De nås på telefon 08-561 690 60 / 08-561 690 61 eller e-post administrativajurister.kst@dom.se

Kammarrättens arbetsgivarerbjudande

Kammarrätten har som domstol ett viktigt samhällsuppdrag och våra medarbetare har en central roll i detta. Här värderar vi professionalism, tydlighet och viljan att bidra till det goda samhället ur ett medborgarperspektiv. Vi arbetar på ett korrekt och rättvist sätt och alla blir lyssnade på. Du är värdefull, oavsett roll och hur länge du har arbetat hos oss. Vi tror på eget ansvar och viljan att lära sig. Vi är stolta över det vi gör och vi hoppas att du vill bli en del av det.

Sits
Uppdaterad
2023-08-24