Så ansöker du om resning

Resning innebär att en ny prövning beviljas i ett mål som slutligt har avgjorts av förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet.

Det krävs inte prövningstillstånd för att kammarrätten ska behandla din ansökan om resning. Om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva ett mål på nytt får resning beviljas. Om resning beviljas är det i de flesta fall den domstol eller myndighet som senast avgjort målet som tar upp det till ny prövning.

Domstolen kan till exempel bevilja resning om:

  • en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet,
  • ett skriftligt bevis varit falskt eller ett vittne eller sakkunnig har ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet,
  • det kommit fram nytt bevis av betydelse, eller
  • det är uppenbart att rättstillämpningen strider mot lag.

Det här ska din ansökan innehålla

En ansökan om resning ska vara skriftlig och skickas in till kammarrätten om domen eller beslutet har meddelats av en förvaltningsmyndighet eller en förvaltningsrätt. Samma sak gäller om kammarrätten har nekat prövningstillstånd. I annat fall ska du skicka din ansökan om resning till Högsta förvaltningsdomstolen.

I din ansökan behöver du uppge:

  • Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer.
  • E-postadress.
  • Vilken dom eller vilket beslut du ansöker om resning av, det vill säga mål- eller ärendenummer och dag för dom/beslut.

Du ska uppge vilken fråga din ansökan avser och vilken domstol eller myndighet som senast prövade frågan. Du ska även ange vilket särskilt förhållande som du tycker innebär synnerliga skäl för en ny prövning. Till din ansökan bör du bifoga den utredning du vill hänvisa till och som inte tidigare har getts in i målet.

Din ansökan om resning behöver inte komma in till domstolen inom en viss tid.

Uppdaterad
2021-09-01