Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 13190-20
Ett beslut om förvar enligt utlänningslagen har upphävts eftersom det saknats förutsättningar för förvaret enligt EU-rätten.

Det saknas förutsättningar enligt artikel 8.3 d i mottagandedirektivet att ta en asylsökande i förvar med stöd av utlänningslagen när denne inte hålls i förvar på grund av ett förfarande för återvändande enligt återvändandedirektivet vid tidpunkten för beslutet om förvar.