Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 2383-21
Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nummer UM 2383-21.

Den fråga som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövnings-tillstånd är om en utlänning som utvisats av allmän domstol på grund av brott och därefter ansöker om asyl har rätt till offentligt biträde under handläggningen hos Migrationsverket när ansökan ska prövas enligt 12 kap. 19 b § fjärde stycket utlänningslagen (2005:716). Lagrum: 12 kap. 19 b § fjärde stycket och 18 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716).