Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 2216-21
Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 2216-21.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat
prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att bevilja förlängt
uppehållstillstånd för studier enligt 5 b kap. 17 § utlänningslagen (2005:716).  Lagrum: 5 b kap. 3 § och 17 § utlänningslagen samt artiklarna 3, 11 och 21 i direktiv 2016/801/EU om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete.

Om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som Migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagande mål från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå.