Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 2383-21
En utlänning som utvisats av allmän domstol på grund av brott och som därefter ansöker om asyl kan ha rätt till offentligt biträde vid prövningen hos Migrationsverket.

Det finns förutsättningar att förordna ett offentligt biträde för en utlänning som är utvisad av allmän domstol på grund av brott och som därefter ansöker om asyl när ansökan ska prövas enligt 12 kap. 19 b § fjärde stycket utlänningslagen.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som Migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagande mål från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå.