Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 11840-21
Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen
meddelat prövningstillstånd gäller vilka bestämmelser om förvar som
är tillämpliga när det är fråga om ett nytt förvarsbeslut efter en
misslyckad verkställighet. Lagrum: 10 kap. 1, 4, 9, 10 och 11 §§ utlänningslagen (2005:716).

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå. 2020 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 16 500 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.