Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 3049-22
Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 3049-22.

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som gäller permanent uppehållstillstånd.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt finns tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas.

Lagrum: 5 kap. 7 § 2 utlänningslagen

Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2021 avgjorde Migrationsöverdomstolen drygt 13 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.