Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 10638-22
Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Migrationsverket haft rätt att invända mot sökandens planerade vistelse för studier i Sverige inom ramen för EU-programmet Erasmus+. Lagrum: 5 b kap. 14 § utlänningslagen (2005:716) samt artiklarna 3, 17, 27 och 31 i direktiv 2016/801/EU om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2021 avgjorde Migrationsöverdomstolen drygt 13 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.