Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Trollbäckens Båtsällskap har ansökt om muddrings- och anläggningsarbeten i vattenområde m.m. inom fastigheten Vissvass 1:6 i Tyresö kommun. Sökanden har även ansökt om lagligförklaring av befintlig hamnanläggning och dispens från föreskrifter för Tyresta naturreservat.

Stockholm Vatten AB har ansökt om tillstånd till bortledande av grundvatten från Nya Östbergatunneln m.m. (ny dagvattentunnel som binder samman dagvattentunnlar från Östberga- och Björkhagentunneln i Sickla med Saltsjön i Nacka), i Stockholms respektive Nacka kommun.

Dragmansbosjöns våtmarksförening har ansökt om tillstånd för grävnings- och dämningsåtgärder i samband med restaurering av Dragmansbosjön, Enköpings kommun.

Uppdaterad
2019-08-27