Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Cementa AB har ansökt om ändring av villkor för buller vid bolagets anläggningar för cementtillverkning m.m. i Slite, Gotlands kommun.

GE Healthcare Bio-Sciences Aktiebolag har ansökt om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid bolagets anläggning i Boländerna, Uppsala kommun.

SSAB EMEA AB har ansökt om tillstånd till befintlig och förändrad verksamhet i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Tekniska nämnden i Solna stad har ansökt om tillstånd till utrivning av dämme och biotopvårdande åtgärder i Råstasjöns utlopp.

Trafikverket har ansökt om tillstånd till vattenverksamhet för anläggande av erosionsskydd i Dalälven inom vägområde för väg 293 i höjd med byn Ängesgårdarna mellan Falun och Borlänge, Dalarnas län.

Ingarö golfklubb har ansökt om bortledning av vatten från sjön Björnsträsket, fastigheten Fågelvik 1:315, Värmdö kommun.

Täby kommun har ansökt om grundvattenbortledning m.m. i samband med byggande och drift av gång- och cykeltunnlar och pumpstationer inom fastigheten Täby Tibble 8:16.

Trosa kommun har ansökt om tillstånd för anläggande av fiskvägar vid Trosa kvarn, Nygårdsdammen och Husby kvarn i Trosaån.

DSC International AB har ansökt om uppförande och drift av datacenter på fastigheten Horndalsbyn 12:28 i Avesta kommun. Tillstånd söks till en reservkraftsanläggning bestående av bl.a. förbränningsanläggningar samt till bortledning av ytvatten för kyländamål.

Uppdaterad
2019-08-27