Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Montreal Fastighets AB ansökt om tillstånd till återskapande av vattenspeglar i den f.d. sjön Träsket på fastigheten Näs 1:9 i Norrtälje kommun. Verksamheten uppges även beröra fastigheterna Näs1:4-1:8, Hamra 1:13 samt samfälligheten Näs s:2.

Enköpings kommun har ansökt om tillstånd till utgrävning och utfyllnad i vattenområde samt markavvattning på fastigheterna Enköping Storskogen 1:1 m.fl.

Brevens Bruk AB har ansökt om tillstånd till anläggande av fiskvägar m.m. vid dammar i Brevensån mellan Sottern och Kullasjön i Örebro kommun.

Henrik Sjöberg och Eva Sjöberg har ansökt om avregistrering av Öster Ledinge dikningsföretag. Verksamheten uppges beröra fastigheten Östra Ledinge 4:1 i Norrtälje komun.

KF Fastigheter AB har ansökt om tillstånd för att sydväst om Bro tätort i Upplands-Bro kommun riva befintlig kajkonstruktion samt anlägga en småbåtshamn med strandkaj, iläggningsramp, badbryggor m.m.

Uppsala kommun har ansökt om tillstånd till anläggande av damm för dagvattenhantering i Södra Gunsta. Kommunen har även ansökt om omprövning av Ernevi och Bodarna dikningsföretag av år 1922.

Stockholm Vatten AB har ansökt om bortledning av grundvatten från tunnel för avledning av dagvatten vid Älvsjö (Älvsjö-Långbrotunneln) i Stockholms kommun.

Norrtälje kommun har ansökt om tillstånd till förstärkning av pir, uppförande av havsbad, bryggor och dagvattenanläggning, parkanläggning och sjösättningsplats vid Norrtälje hamn i Norrtälje kommun.

Sveriges lantbruksuniversitet har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet för utrivning av damm i Sävjaån i Uppsala, m.m..

Publicerad
2019-08-27
Uppdaterad
2019-08-27