Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Märsta Förenade Åkeriföretag AB har ansökt om förlängning av pågående bergtäkt- och återvinningsverksamhet samt etablering av schaktmassedeponi vid Bergtäkt Västerbytorp på fastigheterna Skånela 2:1 och 2:10 i Sigtuna kommun.

Bosjöns Samfällighetsförening har ansökt om omprövning av Bosjöarnas markavvattningsföretag år 1988 i Lindesbergs kommun. Yrkandet uppges avse reglering av vattenståndet i Nedre Bosjön.

Fastighets AB Nygård 2:14 har ansökt om upphörande av Brogård-Nygårds dikningsföretag.

Uppsala kommun har ansökt om tillstånd till anläggande av damm för dagvattenhantering i Södra Gunsta. Kommunen har även ansökt om omprövning av Ernevi och Bodarna dikningsföretag av år 1922.

Heby kommun har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att bibehålla och underhålla anlagd uttagsbrunn samt bortleda grundvatten från Tärnsjö reservvattentäkt i Heby kommun.

Stockholms läns landsting (under namnbyte till Region Stockholm) har ansökt om tillstånd till bortledande av grundvatten med anledning av utbyggnad av tunnelbanedepån i Högdalen.

Publicerad
2019-08-27
Uppdaterad
2019-08-27