Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

AB Borlänge Energi har ansökt om lagligförklaring av och tillstånd till att i Nishyttan, Säters kommun bibehålla och bygga om Hyttdammen samt riva ut Embjörsdammen och Björshyttedammen och ersätta dessa dammar med tröskel/naturliknade utlopp i Nishyttan, Säters kommun.

Gourmet Food Financials AB har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet avseende:

- bortledande av grundvatten på fastigheten Styrsvik 1:82, Runmarö, Värmdö kommun. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Styrsvik 1:2, 1:10, 1:26, 1:30, 1:31, 1:36, 1:39, 1:40, 1:58, 1:60, 1:62, 1:64, 1:67, 1:68, 1:69, 1:74, 1:75, 1:87, 1:90, 1:92, 1:93, s:4, s:8 och s:9.

- bortledande av ytvatten inom fastigheten Styrsvik 1:51, Runmarö, Värmdö kommun. Verksamheten uppges inte beröra någon annan fastighet än Styrsvik 1:51.

Region Gotland har ansökt om tillstånd till grundvattentäkt vid Avanäset på Fårö, Gotlands kommun.

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner. E.ON har vidare ansökt om dispens från biotopskyddet för en allé och en åkerholme.

Trafikverket har ansökt om tillstånd för bortledande av grundvatten vid anläggande och drift av port för gång- och cykelpassage under väg 66, km 5/580, Bu, Malung-Sälens kommun.

Trafikverket har ansökt om tillstånd för bortledande av grundvatten vid anläggande och drift av port för gång- och cykelpassage under väg 66, km 2/500, Östra Lillmon, Malung-Sälens kommun.

Swedavia AB har ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport. Ansökan gäller tillstånd att inom ramen för gällande tillstånd få tillämpa alternativa inflygningsprocedurer (kurvade inflygningar).

Ragn-Sells Recycling AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och ändrad avfallsverksamhet på fastigheterna Bandsågen 1 och Bandsågen 3 i Huddinge kommun.

Boliden Mineral Aktiebolag har ansökt om ändringstillstånd för utökad brytning och anrikning av malm vid gruvan i Garpenberg, Hedemora kommun.

Dymling & Berndtsson AB har ansökt om tillstånd till bortledande av grundvatten vid Vamlingbo Austre 1:9 i Region Gotland.

Uppdaterad
2019-08-27