Beslut fattade av överklagandenämnden

Här finns en förteckning av alla beslut i nämnden fr o m 2009.

Här kan du beställa kopior av nämndens beslut. Ange beslutsdatum och dnr.

Beslut 2024-03-07, dnr 25-2024-5
Fråga om nämndeman som genom inlägg på sociala medier (Facebook) är olämplig för uppdraget och därför ska entledigas.

Beslut 2021-03-07, dnr 25-2024-4
Fråga om nämndeman som genom inlägg på sociala medier (Facebook) är olämplig för uppdraget och därför ska entledigas.

Beslut 2024-03-07, dnr 25-2024-3
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2024-03-07, dnr 25-2024-2
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2024-01-24, dnr 25-2023-15
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2024-01-24, dnr 25-2023-14
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2023-12-20, dnr 25-2023-13
Fråga om nämndeman genom upprepade trafikförseelser visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2023-10-24, dnr 25-2023-11
Fråga om det fanns fog att avstänga en nämndeman för tjänstgöring i alla brottmål med hänvisning till han är ombud för en närstående i ett mål mot Försäkringskassan och därmed är jävig att delta i mål där Försäkringskassan eller dess företrädare förekommer.

Beslut 2023-08-25, dnr 25-2023-9
Fråga om underlåtenhet att genomföra den obligatoriska repetitionsutbildningen.

Beslut 2023-03-28, dnr 25-2023-4
Fråga om nämndeman som blundat alternativt somnat under förhandling och i övrigt inte helt förstått vad han ska ta ställning till i olika mål är olämplig för uppdraget.

Beslut 2023-02-14, dnr 25-2023-1
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2022-06-16, dnr 25-2022-6
Fråga om nämndeman som ”nickat till” alternativt somnat under förhandling är olämplig för uppdraget.

Beslut 2022-06-16, dnr 25-2022-5
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2022-03-10, dnr 25-2022-2
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2021-11-15, dnr 25-2021-16
Fråga om nämndeman genom sitt beteende uppvisat sådana brister i sitt uppträdande och omdöme att han är olämplig för uppdraget och därmed ska entledigas.

Beslut 2021-11-15, dnr 25-2021-15
Fråga om nämndeman visat sig olämplig för uppdraget och därför ska entledigas.

Beslut 2021-11-15, dnr 25-2021-14
Avskrivning av ärende om entledigande då nämndemannen återkallat sitt överklagande.

Beslut 2021-08-09, dnr 25-2021-13
En anmälare kan inte föra talan mot tingsrättens beslut att avskriva ett ärende som rör entledigande av en nämndeman.

Beslut 2021-08-09, dnr 25-2021-12
Fråga om förvaltningsrätt haft fog för sitt beslut att stänga av en nämndeman då ärende om entledigande inletts.

Beslut 2021-08-09, dnr 25-2021-11
Fråga om förvaltningsrätt haft fog för sitt beslut att stänga av en nämndeman då ärende om entledigande inletts.

Beslut 2021-08-09, dnr 25-2021-10
Fråga om nämndeman som genom inlägg på sociala medier (facebook) och därefter uttalanden i massmedia är olämplig för uppdraget och därför ska entledigas.

Beslut 2021-06-16, dnr 25-2021-9
Fråga om förvaltningsrätt haft fog för sitt beslut att stänga av en nämndeman då Åklagarmyndigheten utfärdat ett strafföreläggande samt inlett ett ärende om entledigande.

Beslut 2021-05-07, dnr 25-2021-7
Avskrivning av ärende om avstängning då tingsrätten upphävt sitt beslut under nämndens handläggning.

Beslut 2021-03-19, dnr 25-2021-6
Fråga om avstängning av nämndeman då ärende om entledigande inletts med anledning av inlägg som gjorts på sociala medier (Facebook).

Beslut 2021-03-19, dnr 25-2021-5
Fråga om det fanns skäl att stänga av en nämndeman som är föremål för förundersökning.

Beslut 2021-03-19, dnr 25-2021-3
Fråga om det fanns skäl att stänga av en nämndeman som är föremål för förundersökning.

Beslut 2020-11-05, dnr 25-2020-10
Fråga om nämndeman genom sitt uppträdande visat sig olämplig för uppdraget och därför ska entledigas.

Beslut 2020-10-07, dnr 25-2020-9
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2020-08-13, dnr 25-2020-7
Fråga om nämndeman, som begärt ersättning för inkomstförlust som han inte var berättigad till, var olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2020-08-13, dnr 25-2020-5
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2020-03-27, dnr 25-2020-4
Fråga om avstängning av nämndeman då ärende om entledigande inletts med anledning av uppgifter i massmedia om att e-postmeddelanden med rasistiskt och nazistiskt innehåll vidarebefordrats till partikamrater.

Beslut 2019-12-12, dnr 25-2019-6
Fråga om en nämndeman som har begärt sitt entledigande har rätt att överklaga beslutet.

Beslut 2019-10-15, dnr 25-2019-5
Fråga om en nämndeman som har begärt sitt entledigande har rätt att överklaga beslutet.

Beslut 2019-05-06, dnr 25-2019-3
Fråga om nämndeman genom sitt beteende uppvisat sådana brister i sitt uppträdande och omdöme att han är olämplig för uppdraget och därmed ska entledigas

Beslut 2018-12-14, dnr 25-2018-10
Fråga om nämndeman är olämplig för uppdraget som nämndeman. Nämndemannen har i offentliga inlägg på sociala medier och i en insändare i en dagstidning, med eget namn och titeln nämndeman, uttryck kritik mot bl.a. Migrationsverkets processföring.

Beslut 2018-11-16, dnr 25-2018-8
Fråga om nämndeman som somnat under förhandling och har svårt att hålla sig vaken i vissa situationer är olämplig för uppdraget.

Beslut 2018-05-03, dnr 25-2018-5
Fråga om tingsrätt haft fog för avstängning av nämndeman med anledning av vad som framkommit i domskäl.

Beslut 2018-03-02, dnr 25-2018-4
Fråga om nämndeman genom sitt beteende visat sådana brister i sitt uppträdande och omdöme att han måste anses olämplig för uppdraget och därmed ska entledigas.

Beslut 2018-03-02, dnr 25-2018-3
Fråga om nämndeman som uteblivit från tjänstgöring fyra gånger visat sig olömplig för uppdraget.

Beslut 2018-02-02, dnr 25-2018-1
Fråga om entledigande av nämndeman som inte vill döma i migrationsmål.

Beslut 2018-01-12, dnr 25-2017-7
Fråga om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sina offentliga inlägg på ett webforum visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2017-10-27, dnr 25-2017-6
Fråga om avstängning av nämndeman då ärende om entledigande inletts med anledning av offentliga inlägg på ett webforum.

Beslut 2017-08-31, dnr 25-2017-5
Fråga om nämndeman genom sitt uppträdande visat sig olämplig för uppdraget och därför ska entledigas.

Beslut 2017-08-31, dnr 25-2017-4
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2017-01-26, dnr 25-2017-1
Fråga om nämndeman bedöms skada allmänhetens förtroende för den dömande verksamheten och därför ska entledigas.

Beslut 2016-11-30, dnr 25-2016-8
Fråga om nämndeman genom uttalanden i offentliga debatter och på Internet medverkan bedöms skada allmänhetens förtroende för den dömande verksamheten och därför ska entledigas.

Beslut 2016-11-30, dnr 25-2016-7
Avstängning av nämndeman. Överklagandenämnden avskrev ärendet eftersom beslut om avstängning upphört att gälla då tingsrätten beslutat att entlediga nämndemannen.

Beslut 2016-09-29, dnr 25-2016-6
Fråga om nämndeman genom kontakter med en tilltalad uppvisat ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen och därför får stängas av viss tid.

Beslut 2016-08-29, dnr 25-2016-5
Fråga om nämndeman på grund av insändare i tidning bedöms skada allmänhetens förtroende för den dömande verksamheten och därför ska entledigas.

Beslut 2016-05-27, dnr 25-2016-3
Fråga om nämndeman är olämplig som nämndeman på grund av offentliga inlägg på ett webforum och därför ska entledigas.

Beslut 2016-05-27, dnr 25-2016-4
Fråga om nämndeman är olämplig som nämndeman på grund av offentliga inlägg på ett webforum och därför ska entledigas.

Beslut 2016-05-27, dnr 25-2016-5
Fråga om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sitt agerande, insändare i en tidning, visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2016-05-27, dnr 25-2016-6
Fråga om avstängning av nämndeman på grund av att denne, genom sina kontakter med en tilltalad, uppvisat ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättsskipningen.

Beslut 2016-04-11, dnr 25-2016-2
Fråga om avstängning av nämndeman på grund av att han uppvisat ett beteende eller tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättsskipningen genom uttalanden i olika medier.

Beslut 2016-02-12, dnr 25-2015-13
Fråga om nämndeman visat sig olämplig för uppdraget på grund brott (förgripelse och våld mot tjänsteman samt våldsamt motstånd) begångna i juni 2006 och i november 2006.

Beslut 2015-05-29, dnr 25-2015-8
Fråga om nämndeman genom sitt agerande visat sig olämplig för uppdraget och därför ska entledigas.

Beslut 2015-04-20, dnr 25-2015-7
Fråga om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sina offentliga inlägg på olika webforum visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2015-04-20, dnr 25-2015-6
Fråga om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sina offentliga inlägg på ett webforum visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2015-04-20, dnr 25-2015-5
Fråga om nämndeman genom upprepade trafikförseelser visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2015-03-11, dnr 25-2015-3
Fråga om nämndeman genom upprepade trafikförseelser, varav de flesta begåtts under tiden oktober 2009 - augusti 2010, visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2015-03-11, dnr 25-2015-2
Frågan är om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom uttalanden på Internet visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2014-11-24 dnr 25-2014-6
Frågan är om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sina uttalanden visat sig uppenbart olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2014-10-27 dnr 25-2014-5
Fråga om en nämndeman är uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2014-09-29 dnr 25-2014-4
Fråga om en nämndeman, som uppfattats ha somnat vid muntliga förhandlingar, var uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2014-09-29 dnr 25-2014-3
Fråga om tingsrätt haft fog för sitt beslut att stänga av en nämndeman från sin tjänstgöring i avvaktan på att frågan om entledigande slutligt prövas.

Beslut 2014-05-28 dnr 24-2014-2
Fråga om överklagbart beslut om att entlediga eller stänga av nämndeman fattats.

Beslut 2013-06-20 dnr 24-2013-3
Fråga om avstängning av nämndeman då denne är föremål för ett ärende om entledigande. Nämndemannen har även själv begärt att få bli entledigad.

Beslut 2013-02-05 dnr 24-2013-1
Fråga om nämndeman i en pågående polisundersökning uppträtt påstridigt och partiskt för den misstänktes räkning samt uppmanat målsäganden att återta en polisanmälan och om nämndemannen därmed är uppenbart olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2012-11-21 dnr 24-2012-5
Fråga om tingsrätt haft fog för sitt beslut att stänga av en nämndeman från sin tjänstgöring i avvaktan på att frågan om entledigande slutligt prövas.

Beslut 2012-06-19 dnr 24-2012-4
Fråga om skäl fanns att stänga av en nämndeman som meddelats kontaktförbud samt var föremål för brottsutredning dels rörande överträdelse av kontaktförbudet, dels rörande ofredande.

Beslut 2012-06-19 dnr 24-2012-3
Fråga om en nämndeman, som vid upprepade tillfällen vägrat att verkställa vad en domstol ålagt henne i samband med en vårdnadstvist, var uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2011-10-25 dnr 24-2011-3
Fråga om en nämndeman som uteblivit från tjänstgöringstillfälle samt först kort innan tjänstöring meddelat domstolen om att hon skulle bli försenad eller att hon varit sjuk och inte skulle komma alls var uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2011-04-08 dnr 24-2011-2
Fråga om en nämndeman inte skulle respektera alla människors lika värde och därmed uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2010-11-08 dnr 24-2010-04
Fråga om nämndeman genom de brott han dömts för visat sig uppenbart olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2010-03-30 dnr 24-2010-02
Fråga om annan än nämndemannen har rätt att överklaga domstolens beslut.

Beslut 2009-12-21 dnr 24-2009-7
Fråga om annan än nämndemannen har rätt att överklaga domstolens beslut.

Beslut 2009-01-20 dnr 24-2008-6
Fråga om nämndeman, som begärt ersättning för inkomstförluster när hon enligt tingsrättens mening inte haft möjlighet att arbeta, var uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2009-01-19 dnr 24-2008-8
Fråga om nämndeman visat giltigt hinder och därför skulle entledigas från sitt uppdrag som nämndeman.

Uppdaterad
2024-02-01