Inlämningstjänst för myndigheter

Du som arbetar på en myndighet kan använda e-tjänsten för att skicka in handlingar till vissa typer av domstolar.

När du använder e-tjänsten säkerställer du att alla obligatoriska handlingar och uppgifter ges in.

Vem kan använda e-tjänsten?

För att kunna använda tjänsten måste du arbeta på en myndighet och ha en e-postadress registrerad på en myndighetsdomän. Då kan du ladda upp

 • överklaganden av myndighetens beslut
 • ansökningar, anmälningar och underställningar utan lagstadgat krav på underskrift
 • handlingar i pågående mål.

Vilka domstolar kan du skicka till?

 • Förvaltningsdomstolar
 • Mark- och miljödomstolar
 • Patent- och marknadsdomstolar
 • Högsta domstolen

I dagsläget går det inte använda tjänsten för att skicka handlingar till tingsrätter och hovrätter - förutom till Nacka tingsrätt och Svea hovrätt där tjänsten testas.

Skicka inte dessa handlingar i e-tjänsten

Handlingar sammanfogade till en fil

Domstolen har normalt behov av och vill att handlingar ska ges in till domstolen i så små beståndsdelar som möjligt (det vill säga där varje innehållsmässigt separat handling inkommer i separata filer). Skälen för detta är att domstolen på så sätt får ett bättre ordnat diarium och därmed får lättare att hitta handlingar både i pågående och avslutade mål och ärenden. Detta bidrar till en effektiv, snabb och rättssäker handläggning. Att handlingar hålls separerade i enskilda filer och inte sammanfogas till en är också viktigt hur ett personuppgiftshanteringsperspektiv.

Handlingar som innehållsmässigt är att anses som separata handlingar, till exempel olika handlingar ur beslutsmyndighetens akt eller en ansökan och bilagor till denna ska alltså i normalfallet inte sammanfogas eller skannas till en fil.

Det är endast om myndigheten har en särskild överenskommelse med domstolen eller har en central överenskommelse med Domstolsverket som separata handlingar får lämnas in till domstol i en fil.

Det ovanstående gäller oavsett vilken e-tjänst som används för att lämna in handlingar till domstol.

Handling som domstolen ska sekretesspröva (sekretessmål)

En myndighets beslut att inte lämna ut en allmän handling kan överklagas till kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. E-tjänsten är i dessa fall endast valbar för inlämning till pågående mål. Tjänsten ska inte användas för att lämna över den handling som domstolen ska sekretesspröva. 

Bakgrunden till varför den handling som domstolen ska sekretesspröva inte ska lämnas in via tjänsten är att domstolarna hanterar den handlingen på ett särskilt sätt i sitt verksamhetsstöd. Tjänsten ger idag inte stöd för detta arbetssätt. Övriga handlingar i den här sortens mål kan dock med fördel lämnas in via tjänsten.

Anpassningar i tjänsten och i verksamhetsstödet pågår samt planeras driftsättas senare under 2023.

I avvaktan på detta kan den handling som domstolen ska sekretesspröva lämnas in via e-tjänsten ”Skicka in handlingar utan signering”.

Sekretessreglerade uppgifter med hänsyn till rikets säkerhet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter med hänsyn till rikets säkerhet ska inte lämnas in via e-tjänsten.

Filtyper och storlek

Filer till förvaltningsdomstolar

Filformat

Filerna måste vara i formatet pdf för att kunna laddas upp till en förvaltningsdomstol. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

Det är viktigt att handlingar ges in till domstolen i så små beståndsdelar som möjligt (det vill säga där varje innehållsmässigt separat handling inkommer i separata filer).

Filstorlekar för överklaganden

Överklaganden med eventuella bilagor och fullmakter samt det överklagade beslutet och eventuella handlingar som tillkommit efter beslutstillfället får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Myndighetens akt i ett överklagat mål, alltså de handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet, får vara 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Filstorlekar för ansökan och för underställning

En ansökan respektive underställning med tillhörande handlingar får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Filer till mark- och miljödomstolar

För handlingar i myndighetens akt är flera olika filformat tillåtna, se nedan. I tjänstens övriga avsnitt och för ansökan kan endast pdf laddas upp. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

 • 7Z
 • AVI
 • BMP
 • DWG
 • DjVu
 • JPEG
 • Excel
 • MOV
 • MP3
 • MP4
 • PDF
 • PNG
 • TIF
 • Word
 • PPT
 • Zip
 • Shapefile (som kan innehålla .CPG .DBF, PRJ, SBN, SBX, SHP, XML, SHX)

Filstorlekar för överklaganden

Överklaganden med eventuella bilagor och fullmakter samt det överklagade beslutet och eventuella handlingar som tillkommit efter beslutstillfället får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Myndighetens akt i ett överklagat mål, alltså de handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet, får vara max 20 GB. De enskilda filerna får vara max 600 MB.

Filstorlekar för ansökan om vite

En ansökan om vite med tillhörande handlingar får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Filer till patent- och marknadsdomstolar

För handlingar i myndighetens akt är flera olika filformat tillåtna, se nedan. I tjänstens övriga avsnitt och för ansökan kan endast pdf laddas upp. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

 • 7Z
 • AVI
 • BMP
 • DWG
 • DjVu
 • JPEG
 • Excel
 • MOV
 • MP3
 • MP4
 • PDF
 • PNG
 • TIF
 • Word
 • PPT
 • Zip
 • Shapefile (som kan innehålla .CPG .DBF, PRJ, SBN, SBX, SHP, XML, SHX)

Filstorlekar för överklaganden

Överklaganden med eventuella bilagor och fullmakter samt det överklagade beslutet och eventuella handlingar som tillkommit efter beslutstillfället får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Myndighetens akt i ett överklagat mål, alltså de handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet, får vara max 20 GB. De enskilda filerna får vara max 600 MB.

Filstorlekar för ansökan om vite

En ansökan om vite med tillhörande handlingar får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Filer till Högsta domstolen

Rekvirerade akter i mark- och miljömål och patent- och marknadsmål

Filstorlek

De filer du laddar upp som rör rekvirerade akter i mark- och miljömål och i patent- och marknadsmål får tillsammans vara max 20 GB. Varje enskild fil kan vara max 600 MB.

Filformat

Du kan ladda upp filer i pdf-format. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

Om du besvarar en rekvisition i ett mark- och miljömål eller i ett patent- och marknadsmål är kan du också ladda upp följande filformat:

 • 7Z
 • AVI
 • BMP
 • DWG
 • DjVu
 • JPEG
 • Excel
 • MOV
 • MP3
 • MP4
 • PDF
 • PNG
 • TIF
 • Word
 • PPT
 • Zip
 • Shapefile (som kan innehålla .CPG .DBF, PRJ, SBN, SBX, SHP, XML, SHX)

Yttranden och rekvirerade handlingar i övriga mål

Filstorlek

De filer du laddar upp får sammanlagt vara max 600 MB. De enskilda filerna får vara max 300 MB.

Filformat

Dessa filer kan endast laddas upp i pdf-format. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

Logga in och starta en inlämning

 • Kontrollera att överklagandet har kommit in i rätt tid. Överklaganden som inte kommit in i rätt tid ska inte överlämnas till domstol.
 • Gör gärna klart de handlingar som du ska lämna in innan du startar tjänsten. Tänk på att det är viktigt för domstolen att handlingar som innehållsmässigt är att anse som separata handlingar inte sammanfogas eller skannas till en fil utan laddas upp i tjänsten som separata filer. 
 • När du startar tjänsten anger du din e-postadress. Då skickas en engångslänk för inloggning till dig.
 • Första gången du använder tjänsten får du skapa ett konto där dina uppgifter sparas för kommande inlämningar.

Så fungerar tjänsten

 • Tjänsten har tydliga steg för att ange uppgifter om myndigheten, parter och information till domstolen, samt för att ladda upp handlingar.
 • Du kan arbeta med en inlämning i upp till 12 timmar.

Du får en kvittens

 • När du är klar med en inlämning får du en kvittens skickad till din e-postadress.
 • Om du har valt att få en kopia av sammanställningen av din inlämning skickas kvittensen och sammanställningen i ett och samma meddelande. Om du arbetar på en myndighet som är ansluten till myndighetsnätverket SGSI får du meddelandet på vanligt sätt via e-post.
 • Till dig på andra myndigheter skickar vi ett aviseringsmeddelande via e-post. I meddelandet finns en länk som du ska klicka på för att ta del av kvittens och sammanställning på ett säkert sätt.
 • Om du inte får en kvittens eller aviseringsmeddelande via inom en timme kan du kontrollera din skräppost. Om du ändå inte fått något bör du kontakta domstolen för att säkerställa att allt har fungerat.

Hjälp och support

Har du frågor eller behöver hjälp? Börja gärna med att titta i rätt användarmanual nedan eller kika på instruktionsfilmen.

Instruktionsfilm

Kontakta domstol

Om inte manualen eller instruktionsfilmen gav svar på din fråga är du välkommen att kontakta den domstol du ska lämna över handlingar till.

Frågor och svar

Kan jag lämna in handlingar utan underskriftskrav till en tingsrätt i tjänsten?

I dagsläget kan inte tjänsten användas för att skicka handlingar till de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen) - förutom till Nacka tingsrätt och Svea hovrätt där tjänsten för närvarande testas. Tjänsten planeras för närvarande göras tillgänglig för inlämning till övriga allmänna domstolar.

I avvaktan på att tjänsten blir tillgänglig för inlämning till tingsrätterna kan du använda e-tjänsten "Skicka handlingar utan signering”.

Mark- och miljödomstolen har bett mig komplettera akten i ett överklagat mål. Vad ska jag välja i tjänsten?

Ska du skicka in handlingar ur din myndighets akt eller från er underinstans? Välj så här i tjänsten:

 • Handlingar i pågående mål
 • Välj rätt domstol
 • Välj Komplettering av överklagande (här ska du ange domstolens målnummer om de lämnat det)
 • Ladda upp handlingar
 • Beslutsunderlag - myndighetens akt. Här laddar du upp den eller de efterfrågade handlingarna.

Ska myndigheten också yttra sig? Lämna in de handlingarna i steget Yttrande och andra handlingar.

Så behandlar vi personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Domstolsverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i e-tjänsten.

Ditt användarkonto med de personuppgifter du angett sparas hos Domstolsverket. När du varit inaktiv i 12 månader, eller när du begär det, raderas uppgifterna. Andra personuppgifter sparas i e-tjänsten under 12 timmar eller tills du väljer att lämna in dem till domstol, därefter raderas uppgifterna.

Personuppgifterna kommer också att behandlas av den domstol du väljer att informationen ska skickas till. Uppgifterna kommer att ingå i allmänna handlingar vid den valda domstolen och arkiveras så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Du kan läsa mer om Domstolsverkets personuppgiftsansvar via länken nedan.

Uppdaterad
2023-07-07