Framtidsfullmakt

Du kan skriva en fullmakt som ger någon rätt att sköta din ekonomi och dina rättigheter i framtiden. Det är ett alternativ till en god man eller förvaltare.

Vad innebär en framtidsfullmakt?

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om vem som fattar beslut åt dig om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Det är ett sätt att själv bestämma vem som ska hjälpa dig om du inte klarar dig på egen hand.

Du bestämmer vad fullmakten ska innehålla

Det här kan den som har din fullmakt göra

I fullmakten utser du någon till din fullmaktshavare. Du bestämmer vem det är, men ni måste självklart vara överens. 

Det är också du som bestämmer vad fullmaktshavaren ska sköta. Du kan lämna en generell fullmakt, och då gäller den allt. Men du kan också begränsa fullmakten genom att skriva vad din fullmaktshavare ska sköta. Det kan till exempel vara att:

  • betala dina räkningar
  • förvalta din egendom
  • agera gentemot myndigheter
  • bevaka dina personliga intressen
  • företräda dig i frågor angående bostad och social omsorg.

Det här ingår aldrig i en framtidsfullmakt

Vissa saker av särskilt personlig karaktär kan inte ingå i en framtidsfullmakt. Till exempel kan fullmaktshavaren inte för din räkning:

  • ingå äktenskap
  • bekräfta faderskap
  • upprätta testamente
  • besluta om vård eller tandvård.

Om en fullmakt missbrukas kan du kontakta överförmyndaren

Om du är orolig över att en framtidsfullmakt missbrukas kan du kontakta kommunens överförmyndare. 

överförmyndaren har ingen närmare tillsyn över hur framtidsfullmakter används, men om det finns misstanke om missbruk kan de begära in redovisning och upplysningar av den som har fullmakten.

Om överförmyndarens utredning visar att fullmakten har missbrukats kan de förbjuda att fullmakten helt eller delvis får användas.

Framtidsfullmakt gäller oftast inte om du får god man eller förvaltare

En framtidsfullmakt gäller vanligtvis inte om du får en god man eller förvaltare.

Syftet med en framtidsfullmakt är att du själv i god tid utser vem som ska hjälpa dig. Då behövs oftast inte en god man eller förvaltare, eftersom fullmaktshavaren sköter dina angelägenheter.

Ibland utser domstolen ändå en god man eller förvaltare, om de anser att du behöver det. Då slutar framtidsfullmakten att gälla.

Ibland kan framtidsfullmakten fortsätta gälla även om du har en god man eller förvaltare. Så kan det bli till exempel om en god mans uppdrag gäller att se till att du får rätt vård och framtidsfullmakten gäller din ekonomi.

När börjar framtidsfullmakten gälla?

Fullmakten ska användas när du inte längre klarar dig själv. Det är inte du som avgör när det sker, utan fullmaktshavaren eller tingsrätten.

Fullmaktshavaren eller tingsrätten bestämmer - inte du

Framtidsfullmakten ska användas när du som har skrivit fullmakten inte längre har förmåga att klara dig själv. Det kan bero varaktig sjukdom, psykisk störning, varaktigt försvagat hälsotillstånd eller något liknande.

Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren – inte du själv – som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten börjar gälla.

Om fullmaktshavaren inte själv vill avgöra detta, kan tingsrätten bestämma om fullmakten ska börja gälla eller inte.

Du kan också i din framtidsfullmakt skriva in att det måste vara domstolen som avgör om fullmakten ska träda i kraft.

Ansök om att framtidsfullmakt ska börja gälla

Det är bara fullmaktshavaren som har rätt att ansöka om att fullmakten ska börja gälla. Du som har skrivit fullmakten kan alltså inte göra en ansökan.

 

Uppdaterad
2021-02-17