Ansöka till hovrätten

I vissa fall fungerar hovrätten som första instans. Några av dem beskrivs här.

Extraordinära rättsmedel

Genom s.k. extraordinära rättsmedel – resning, domvilla och återställande av försutten tid – kan också sådana avgöranden som inte längre är möjliga att överklaga angripas.

Resning

En ansökan om resning är en begäran om att ett avgörande som inte längre kan överklagas ska ändras och att målet ska prövas på nytt. Resning kan beviljas exempelvis om rättstillämpningen i avgörandet helt uppenbart strider mot lag eller om nya omständigheter eller nya bevis som inte tidigare var kända har kommit fram.

En ansökan om resning ska ges in till hovrätten om den gäller ett avgörande från en tingsrätt som inte tidigare har prövats av hovrätten. I ansökan är det viktigt att ange vilket avgörande den avser (domstol och mål nr) och skälen till att man vill ha resning. Ansökan måste vara undertecknad och ges in i original. Ytterligare information om resning finns i 58 kap. 1-10 a §§ rättegångsbalken.

Skiljedom

När parter valt att att lösa tvister utanför domstol genom ett skiljeförfarande enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande kan en talan om ogiltighet eller klander av avgörandet i vissa fall och i vissa särskilda hänseenden klandras i hovrätt. Bestämmelser om detta finns bl.a. i 2 § andra stycket, 33, 34, 36 och 43 §§ i skiljeförfarandelagen.

En ogiltighets- eller klandertalan avseende en skiljedom väcks genom en ansökan om stämning gentemot motparten, som lämnas in till hovrätten. Ansökan är förenad med en ansökningsavgift om 2 800 kr. En klandertalan ska väckas inom två månader från den dag parten fick del av skiljedomen. 

En ansökan om verkställighet av en utländsk skiljedom görs hos Svea hovrätt. Till ansökan ska skiljedomen fogas i original eller styrkt kopia. Om hovrätten inte bestämmer annat ska även en styrkt översättning av hela domen till svenska ges in.

Bankgiro för ansökningsavgifter

5948-5417 (ange Svea hovrätt och målnummer)

Domvilla

En klagan över domvilla är en begäran om att ett avgörande som inte längre kan överklagas ska tas bort på grund av att ett grovt rättegångsfel kan antas ha inverkat på utgången av målet. Med grovt rättegångsfel menas – förenklat uttryckt – ett mycket allvarligt fel från domstolens sida vid tillämpningen av de regler som gäller för domstolens handläggning av en process.

En klagan över domvilla ska ges in till hovrätten om den gäller ett avgörande från en tingsrätt som inte tidigare har prövats av hovrätten. I ansökan är det viktigt att ange vilket avgörande den avser (domstol och mål nr) och skälen till att man anser att domvilla förekommit. Ytterligare information om domvilla finns i 59 kap. 1-5 §§ rättegångsbalken.

Ansökan om återställande av försutten tid

En ansökan om återställande av försutten tid är en begäran om att en tidsfrist för att, vanligtvis, överklaga ett avgörande ska börja löpa igen. För att en sådan ansökan ska bifallas krävs att sökanden har haft laga förfall för att ha missat (försuttit) fristen. Det innebär att sökanden ska visa, förenklat uttryckt, att förseningen beror på något som han eller hon inte kunde råda över eller hade anledning att räkna med, t.ex. att en allvarlig sjukdom utgjorde hinder att skicka in ett överklagande i tid.

En ansökan om återställande av försutten tid ska ges in till hovrätten om den gäller ett avgörande från en tingsrätt som inte tidigare har prövats av hovrätten. I ansökan är det viktigt att ange vilket avgörande den avser (domstol och mål nr) och skälen till att man anser att ansökan ska bifallas.

Ansökan måste vara undertecknad och ges in i original. Ytterligare information om återställande av försutten tid finns i 58 kap. 11-13 §§ rättegångsbalken.

Uppdaterad
2023-06-22