För dig som är kallad till domstol som målsägande

Har du blivit utsatt för ett brott kallas du för målsägande.

Vid rättegången ska du höras om det brott du har blivit utsatt för. Din berättelse av vad det är som har hänt är viktig och kan ha stor betydelse för domstolens beslut.

Bekräfta att du har tagit emot kallelsen

Du måste bekräfta för domstolen att du har tagit emot kallelsen till rättegången. Det gör du genom att skriva under det svarsbrev, delgivningskvitto, som följer med kallelsen. På domstolen kallas detta för delgivning.

Behöver du tolk eller annat stöd?

Finns det något som domstolen behöver känna till inför rättegången? Det kan till exempel vara om du har en funktionsnedsättning eller behov av tolk. Då är det viktigt att du berättar det för domstolen så tidigt som möjligt, gärna i samband med delgivningen. 

Din närvaro är viktig

Det du berättar om det inträffade kan ha stor betydelse för domstolens möjligheter att döma rätt. Att berätta vad man vet om ett misstänkt brott är en så viktig uppgift för samhället att den som kallas till en rättegång enligt lag är skyldig att komma.

Om du inte kan komma till domstolen

Kan du inte närvara måste du kontakta domstolen så snart som möjligt. Giltiga skäl kan vara:

  • buss, tåg eller flyg som inte går som planerat,
  • plötslig sjukdom (meddela domstolen att du är sjuk, läkarintyg krävs alltid),
  • någon annan hindrande omständighet som man inte kunde förutse.

Om du inte meddelar domstolen

Om någon uteblir från en rättegång kan den behöva skjutas upp. Du och andra berörda blir då kallade till ett nytt tillfälle. Du kan också bli skyldig att betala vite eller bli hämtad av polis om du inte kommer.

Om du är rädd för någon

Om du är rädd för någon, till exempel den åtalade, eller om du av någon annan orsak har särskilt svårt för att berätta när en viss person är närvarande, bör du i god tid före rättegången kontakta domstolen. Domstolen kan bestämma att den person som du är rädd för inte får vara närvarande under förhöret. Han eller hon får då följa förhöret från ett annat rum.

När du kommer till domstolen

Ta med dig kallelsen. Där står målnumret och vilken sal förhandlingen ska hållas i.

Passera säkerhetskontrollen

I många domstolar finns en säkerhetskontroll som man måste gå igenom. Den påminner om de säkerhetskontroller som finns på flygplatser. Du passerar genom en larmbåge och har du ytterkläder och väska med dig så röntgas eller genomsöks dessa. Syftet med säkerhetskontrollen är att öka säkerheten för besökare och personal på domstolen.

Hitta rätt sal på informationstavlan

Inne i domstolen finns informationstavlor som visar i vilken sal rättegången hålls. Du behöver inte anmäla att du kommit. När rättegången börjar, ropas det ut i högtalaren.

Separat väntrum

På de flesta domstolar finns ett särskilt väntrum för målsägande och vittnen där du kan sitta, om du inte vill vänta i den stora vänthallen. Fråga i domstolens reception, så får du veta var väntrummet ligger.

När målet ropas på

Du går in i rättssalen när målet ropas på och rättegången börjar. Vid förhöret med dig kommer parterna och rätten att ställa frågor till dig. Du ska berätta vad du har blivit utsatt för. På vilket sätt du berättar och hur du uttrycker dig har mindre betydelse. Det viktiga är att domstolen får reda på vad som hänt. De människor du möter i domstolen vet hur det kan vara att uppträda i en rättssal för första gången.

Målsägandebiträde

I vissa fall kan domstolen utse ett målsägandebiträde som hjälper dig, ofta en advokat. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen som brottsoffer. Det kan till exempel innebära hjälp med att kräva skadestånd om inte åklagaren gör det.

Vem kan få målsägandebiträde?

Lagen om målsägandebiträde reglerar i vilka fall du har rätt till ett målsägandebiträde. Det kan till exempel vara aktuellt om du har blivit utsatt för ett sexualbrott eller om du är närstående till den tilltalade. Ibland kan du också ha rätt till ett målsägandebiträde i andra fall, till exempel om du är väldigt gammal eller ung eller har andra behov av hjälp och stöd under rättegången. Det är domstolen som gör denna bedömning.

Hur går det till?

Det är domstolen som utser ett målsägandebiträde. Detta kan domstolen göra först när förundersökningen har inletts. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Kontakta domstolen om du vill veta mer.

Stödperson i stället för målsägandebiträde

Om du som målsägande saknar målsägandebiträde, men ändå vill ha ett personligt stöd under rättegången, får du ta med en stödperson som sitter bredvid dig under rättegången. Det kan vara vem som helst, en familjemedlem eller vän, som rätten tycker är lämplig. Under förhandlingen kommer du att sitta bredvid åklagaren, som också är beredd att hjälpa dig.

Vittnesstöd

Vittnesstöd finns på de flesta tingsrätter och kan även hjälpa dig som målsägande när du kommer till domstolen för rättegång.

Detta stöd kan du få

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med stöd och praktisk information i samband med en rättegång. Vittnesstöden bär en bricka med texten ”Vittnesstöd” och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan också förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan också informera om ersättning och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.

Du kan få ersättning för kostnader

Har du haft kostnader för att medverka i rättegången kan du ha rätt till ersättning.

Detta kan du få ersättning för

Sådant som kan ersättas är:

  • Resekostnader
  • Uppehälle
  • Förlorad arbetsinkomst

Det står på kallelsen vilka ersättningsregler som gäller. Läs den noga innan du bestämmer dig för hur du ska resa. På kallelsen står det också om möjligheterna att begära förskott.

Begär ersättning

Vill du begära ersättning gör du det i samband med rättegången. Du måste kunna visa kvitton eller motsvarande. Beslutar domstolen att du ska få ersättning kan den betalas ut till ditt bankkonto, om du i förväg har anmält dig till Swedbanks kontoregister. Detta kan göras på swedbank.se eller på ett av Swedbanks kontor. Har du inte anmält konto kommer du istället att få en utbetalningsavi.

Domstolen kan upplysa dig om vilka ersättningsregler som gäller.

Om du behöver hjälp

För dig som är offer för ett brott finns flera olika möjligheter att få hjälp.

Brottsofferjouren

Brottsofferjourer är ideella föreningar som via stödpersoner ger kostnadsfritt medmänskligt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. De ideella stödpersonerna har utbildning och erfarenhet av att hantera de frågor som du som brottsoffer ställs inför.

Gå till Brottsofferjourens webbplats för ytterligare information.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten kan ge dig information om den rättsliga processen och om dina rättigheter.

Om man inte kan få skadestånd eller försäkringsersättning kan man i vissa fall få statlig kompensation, så kallad brottsskadeersättning. Det är i första hand personskador och kränkning som ersätts. Det är svårt att få ersättning för stöld och sakskador.

Läs mer på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Kommunen

Socialnämnden ska verka för att du som har utsatts för brott och dina närstående får stöd och hjälp. För mer information om socialnämndens ansvar i dessa frågor kontakta den kommun där du bor.

När en vårdnadshavare är misstänkt

I fall då en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare.

Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i en rättegång. Han eller hon är oftast en advokat som uppfyller särskilda krav på lämplighet. Den särskilda företrädaren får betalt av staten och kostar ingenting för barnet. Om den åtalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för den särskilda företrädaren till staten.

Åklagaren ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Domstolen kan tillfälligt utse en särskild företrädare utan att vårdnadshavaren får veta det, om det är nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas tillvara.

Om du vill veta mer kan du kontakta polisen, åklagaren eller domstolen.

Skadestånd till brottsoffer

Som offer för ett brott kan du få ett skadestånd av den som har begått brottet. Ett skadestånd ska ersätta de skador som brottet orsakar. Det kan handla om ersättning för förstörda kläder, en utslagen tand, stulna föremål, kostnader för sjukvård, sveda och värk eller kränkning.

Har jag rätt till ett skadestånd?

Frågan om du ska få ett skadestånd prövas i samband med rättegången. Du måste framföra ditt anspråk på skadestånd och lämna de bevis du har senast när rättegången börjar, men helst tidigare. Det kan till exempel vara kvitton eller ett lönebesked som visar att du haft ett inkomstbortfall på grund av en sjukskrivning.

Om du har rätt till ett skadestånd står det i början av domen.

Hur ska jag göra för att få ut mitt skadestånd?

Den dömde ska själv betala skadeståndet till dig. Om inte din motpart hör av sig direkt till dig och ni själva gör upp om betalningen kan Kronofogden hjälpa dig att driva in skadeståndet.

Domstolen skickar domen till Kronofogden när domen inte längre kan överklagas. Du får då en skriftlig förfrågan där Kronofogden undrar om du vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Myndigheten skickar förfrågan till alla som har fått en dom på ett skadestånd. Fyll i och skicka in den blankett som du får av Kronofogden. Du kan också på eget initiativ ansöka hos Kronofogden om hjälp att driva in ditt skadestånd. Ansökan kostar dig ingenting.

Om den dömde inte har några tillgångar (du får i så fall ett skriftligt besked från Kronofogden) bör du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Du kan också göra en anmälan till försäkringsbolaget tidigare än så. Hemförsäkringar och olycksfallsförsäkringar kan ofta ge ersättning vid skador på grund av brott. Kom ihåg att du också kan vara försäkrad via din arbetsgivare eller fackförening.

Om den som ska betala dig ett skadestånd saknar tillgångar och du inte kan få ut ersättning via någon försäkring kan du i flera fall få ersättning från Brottsoffermyndigheten. På Brottsoffermyndighetens webbplats finns det blanketter för att ansöka om brottsskadeersättning.

Relaterat innehåll

Uppdaterad
2021-02-15